ระบบสมาร์ทกริด 2019-04-12T19:33:29+07:00

การดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดในประเทศ

เสาหลักที่ 1
การตอบสนองด้านโหลดและ
ระบบบริหารจัดการพลังงาน

เสาหลักที่ 2
ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิต
ได้จากพลังงานหมุนเวียน

เสาหลักที่ 3
ระบบไมโครกริดและ
ระบบกักเก็บพลังงาน

แผนอำนวยการสนับสนุน
การขับเคลื่อน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

สนพ.ปิดท้ายเวทีสัมมนา “สมาร์ทกริด” จ.สุราษฎร์ธานี หลังเดินสายสร้างความรู้ภาคประชาชนครบ 5 ภาคทั่วประเทศ

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ส่งท้ายเวทีสัมมนาสร้างความรู้เรื่องระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด (Smart Grid) ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เผยเร่งพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีไฟฟ้ายุคใหม่ ชูสมาร์ทกริดช่วยยกระดับ 3 ด้าน ความสามารถระบบไฟฟ้า คุณภาพบริการที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้า และโครงสร้างระบบไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริดถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งนโยบายการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดประเทศไทย ระยะยาว 20 ปี ( พ.ศ. 2558 – 2579) โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมการ [...]

สนพ. เร่งเครื่องลงพื้นที่ภาคใต้ให้ความรู้ “ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด” สร้างความเข้าใจประชาชน เปิดรับเทคโนโลยีไฟฟ้าแห่งอนาคต

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เดินหน้ากระจายความรู้ ระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด (Smart Grid) อย่างต่อเนื่อง ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สร้างความเข้าใจภาคประชาชน ร่วมพัฒนาองค์ความรู้แบบยั่งยืน ชูสมาร์ทกริดช่วยยกระดับระบบไฟฟ้าไทย สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในอนาคต นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า การขับเคลื่อนความรู้ตามแผนพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศสู่ภาคประชาชน ที่ สนพ.ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปลายปี 2562 ที่ผ่านมา นับเป็นแผนพัฒนาฯ ระยะสั้นใน 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งเป็นช่วงของการพัฒนาโครงการนำร่องพร้อมกับสร้างความรู้ความเข้าใจของระบบสมาร์ทกริดต่อภาคประชาชน โดยจัดให้มีการกระจายความรู้ความเข้าใจอย่างครอบคลุมเข้าถึงทั่วทั้งประเทศ “การจัดสัมมนา “สมาร์ทกริด [...]

สนพ. ได้เข้าศึกษาดูงานโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (PEA-04) ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันนี้ (17 ม.ค. 63) นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) นำทีมเจ้าหน้าที่กองนโยบายไฟฟ้า สนพ. เข้าเยี่ยมนายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และได้ร่วมกันประชุมหารือโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และความคืบหน้าการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับด้านสมาร์ทกริดของ กฟภ. อาทิ การดำเนินงานโครงการตามแผนขับเคลื่อนด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น การดำเนินงานโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนให้บริการด้านพลังงาน (ERC Sandbox) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับด้านระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) และด้านยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการตอบสนองด้านโหลด (DR) เป็นต้น โดย นายวัฒนพงษ์ คุโรวาทได้กล่าวว่า [...]

สื่อและสิ่งตีพิมพ์