ระบบสมาร์ทกริด - Thai smartgrid
ระบบสมาร์ทกริด 2020-09-01T15:23:28+07:00

การดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดในประเทศ

เสาหลักที่ 1
การตอบสนองด้านโหลดและ
ระบบบริหารจัดการพลังงาน

เสาหลักที่ 2
ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิต
ได้จากพลังงานหมุนเวียน

เสาหลักที่ 3
ระบบไมโครกริดและ
ระบบกักเก็บพลังงาน

แผนอำนวยการสนับสนุน
การขับเคลื่อน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

สนพ. จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ภายใต้โครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยระยะปานกลาง พ.ศ. 2565-2574

วันนี้ (10 ก.ย. 63) นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (ผอ.สนพ.) เป็นประธานในการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ภายใต้โครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยระยะปานกลาง พ.ศ. 2565-2574 ซึ่งที่ผ่านมา สนพ. ได้ให้ความสำคัญในการต่อการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศไทยเพื่อให้รองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน เพื่อให้ระบบไฟฟ้าของไทยพัฒนาสู่ระบบสมาร์ทกริดโดยได้ริเริ่มศึกษาและวางแผนแม่บทในการปรับปรุงระบไฟฟ้ามาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาให้ระบบไฟฟ้าของไทยมีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ มีความปลอดภัย มีความยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงพลังงานของโลกอย่างเหมาะสม ทำให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้ามาของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ที่ผ่านมา สนพ. ได้เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2560-2564 เพื่อเป็นการเตรียมนำร่องและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดที่มีความสำคัญและมีศักยภาพ ทั้งนี้ ในการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดในระยะปานกลาง จะเป็นการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านสมาร์ทกริดอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาระบบสมาร์ทกริดสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งจะมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้ามามีบทบาทและมีส่วนสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนฯ  [...]

สนพ. ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับด้านความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์

วันนี้ (20 ก.ค. 63) นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นประธานในการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการป้องกันและรับมือต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่างๆ ในการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในอนาคต โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมพลูแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ จากผลการศึกษาและวิจัยโดยความร่วมมือกับหน่วยงานผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าหลายหน่วยงานของประเทศไทย พบว่ามีแนวโน้มภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และหลายหน่วยงาน ได้พิจารณาและประเมินถึงระดับความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์ขององค์กร ซึ่งพบว่าภัยคุกคามทางไซเบอร์นั้น อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้าได้ รวมไปถึงเหตุการณ์ไฟฟ้าดับในวงกว้างด้วยเช่นกัน โดยหลายหน่วยงาน ได้เริ่มดำเนินการพัฒนาและกำหนดแนวทางในการปกป้อง ป้องกัน และรับมือต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อควบคุมความเสี่ยงขององค์กรให้เหมาะสม เช่น [...]

สนพ.ปิดท้ายเวทีสัมมนา “สมาร์ทกริด” จ.สุราษฎร์ธานี หลังเดินสายสร้างความรู้ภาคประชาชนครบ 5 ภาคทั่วประเทศ

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ส่งท้ายเวทีสัมมนาสร้างความรู้เรื่องระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด (Smart Grid) ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เผยเร่งพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีไฟฟ้ายุคใหม่ ชูสมาร์ทกริดช่วยยกระดับ 3 ด้าน ความสามารถระบบไฟฟ้า คุณภาพบริการที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้า และโครงสร้างระบบไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริดถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งนโยบายการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดประเทศไทย ระยะยาว 20 ปี ( พ.ศ. 2558 – 2579) โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมการ [...]

สื่อและสิ่งตีพิมพ์