ระบบสมาร์ทกริด 2019-04-12T19:33:29+07:00

การดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดในประเทศ

เสาหลักที่ 1
การตอบสนองด้านโหลดและ
ระบบบริหารจัดการพลังงาน

เสาหลักที่ 2
ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิต
ได้จากพลังงานหมุนเวียน

เสาหลักที่ 3
ระบบไมโครกริดและ
ระบบกักเก็บพลังงาน

แผนอำนวยการสนับสนุน
การขับเคลื่อน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

สนพ. ได้เข้าศึกษาดูงานโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (PEA-04) ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันนี้ (17 ม.ค. 63) นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) นำทีมเจ้าหน้าที่กองนโยบายไฟฟ้า สนพ. เข้าเยี่ยมนายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และได้ร่วมกันประชุมหารือโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และความคืบหน้าการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับด้านสมาร์ทกริดของ กฟภ. อาทิ การดำเนินงานโครงการตามแผนขับเคลื่อนด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น การดำเนินงานโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนให้บริการด้านพลังงาน (ERC Sandbox) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับด้านระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) และด้านยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการตอบสนองด้านโหลด (DR) เป็นต้น โดย นายวัฒนพงษ์ คุโรวาทได้กล่าวว่า [...]

สนพ. ชี้ “สมาร์ทกริด”ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้า และคุณภาพชีวิต ดึง กฟผ.- กฟภ. เร่งสร้างความรู้สู่ประชาชนที่ จ.ขอนแก่น

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดสัมมนาให้ความรู้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริดให้กับภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะมีส่วนช่วยยกระดับความสามารถของระบบไฟฟ้า (Smart System) ยกระดับคุณภาพบริการทำให้ชีวิตประจำวันมีความสะดวกสบายขึ้น (Smart Life) และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Society) ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกองนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงานกล่าวว่า เทคโนโลยีพลังงานที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทำให้พฤติกรรมการใช้พลังานของผู้คนเปลี่ยนไป จากสถิติความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทุกปี แต่จำนวนการซื้อไฟจากหน่วยงานการไฟฟ้าฯ เองกลับยังทรงตัว สะท้อนให้เห็นว่ามีกลุ่มผลิตไฟฟ้าใช้เอง หรือที่เรียกว่า Prosumer มากขึ้น ซึ่งนอกจากจะผลิตใช้เองได้แล้วยังสามารถขายไฟให้พื้นที่ใกล้เคียง หรือขายเข้าระบบของการไฟฟ้าได้อีกด้วย เพราะขณะนี้ภาครัฐมีนโยบายรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริดจะเข้ามามีบทบาทสำคัญทั้งในระดับประเทศและเจาะลึกไปยังภาคประชาชนเพราะเป็นระบบที่จะช่วยบริหารจัดการให้การใช้ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น “สนพ. [...]

สนพ. ได้เข้าศึกษาดูงานโครงการนำร่องระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคารที่ทำการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เขตราษฎร์บูรณะ

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้เข้าศึกษาดูงานโครงการนำร่องระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคารที่ทำการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เขตราษฎร์บูรณะ วันนี้ (20 ธ.ค. 62) นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกองนโยบายไฟฟ้า นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เข้าศึกษาดูงานโครงการนำร่องระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคารที่ทำการการไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎร์บูรณะ รวมถึงติดตามความก้าวหน้าโครงการภายใต้แผนการขับเคลื่อนด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยของ กฟน. และโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนให้บริการด้านพลังงาน (ERC Sandbox) โดยมี นายสมชาย หอมกลิ่นแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ให้การต้อนรับ รูปภาพบรรยากาศ

สื่อและสิ่งตีพิมพ์