ระบบสมาร์ทกริด 2019-04-12T19:33:29+07:00

การดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดในประเทศ

เสาหลักที่ 1
การตอบสนองด้านโหลดและ
ระบบบริหารจัดการพลังงาน

เสาหลักที่ 2
ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิต
ได้จากพลังงานหมุนเวียน

เสาหลักที่ 3
ระบบไมโครกริดและ
ระบบกักเก็บพลังงาน

แผนอำนวยการสนับสนุน
การขับเคลื่อน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

สนพ.เดินสายสัมมนา “ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด” ภาคเหนือ ลงพื้นที่เชียงใหม่ กระจายความรู้เทคโนโลยีไฟฟ้าอัจฉริยะ

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เดินสายสัมมนาให้ความรู้ภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง เรื่องระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด (Smart Grid) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังกระจายองค์ความรู้หลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ย้ำประโยชน์การบริหารจัดการพลังงานในอนาคต ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกองนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า การขับเคลื่อนความรู้ตามแผนพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศสู่ภาคประชาชนซึ่งมีความสำคัญมาก สนพ.ได้จัดให้มีการสัมมนา “สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต” อย่างต่อเนื่อง ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด โดยวันนี้ ( 7 พ.ย.62) ได้จัดสัมมนาขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ทราบถึงเทคโนโลยีสมาร์ทกริด ที่เข้ามามีบทบาทส่งเสริมการพัฒนาในภาพรวมของอุตสาหกรรมไฟฟ้า ตลอดจนมีความเกี่ยวข้องกับภาคประชาชนมากขึ้นในปัจจุบัน “ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด จะเข้ามามีบทบาทกับภาคประชาชน และการต่อยอดทางธุรกิจที่หลากหลาย [...]

สนพ.เร่งเครื่องสร้างความรู้ประชาชนเรื่องสมาร์ทกริด จัดสัมมนาต่อเนื่อง “สมาร์ทกริด”ที่ จ.ชลบุรี ย้ำต้องพัฒนาบุคลากรก้าวทันเทคโนโลยี

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง เรื่องโครงข่ายสมาร์ทกริด (Smart Grid) กระจายองค์ความรู้สู่จังหวัดชลบุรี หลังจากสร้างความรู้ในกรุงเทพและปริมณฑล ย้ำพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกองนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)เปิดเผยว่า วันนี้ (5 พ.ย.62) ได้จัดสัมมนา“สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต” ขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งดำเนินการมาต่อเนื่องจากเวทีสัมมนาที่กรุงเทพฯ และสมุทรปราการก่อนหน้านี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการกระจายองค์ความรู้สู่ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ทราบถึงเทคโนโลยีสมาร์ทกริด ที่เข้ามามีบทบาทส่งเสริมการพัฒนาในภาพรวมของอุตสาหกรรมไฟฟ้า ตามแผนพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทยที่กำหนดไว้ในระยะยาว 20 ปี ( พ.ศ. 2558 – [...]

สนพ. จัดสัมมนา “สมาร์ทกริด”ที่ จ.สมุทรปราการ สร้างความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีบริหารจัดการพลังงานยุคใหม่

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เดินสายจัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องสมาร์ทกริดขับเคลื่อนแผนพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ เทคโนโลยีพลังงานเพื่อยกระดับการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าต่อเนื่องที่จ.สมุทรปราการ หลังจากเปิดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพฯไปก่อนหน้านี้ ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกองนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)เปิดเผยว่า การจัดสัมมนา“สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต” ขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการนี้เป็นกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ท กริดให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนได้รับทราบ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เปิดเวทีสัมมนามาแล้วที่กรุงเทพฯ โดยสมาร์ทกริดมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเรื่องบริหารจัดการระบบไฟฟ้ายุคปัจจุบัน “ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้าถึงผู้คนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันที่มีความสะดวกสบายมากขึ้น เรื่องไฟฟ้าก็มีเทคโนโลยีใหม่ด้วยเช่นกัน เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มาพร้อมเทคโนโลยีจัดการพลังงาน ซึ่งในภาพใหญ่คือระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริดที่เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยองค์ประกอบการของสมาร์ทกริดมี 3 ส่วนคือ Hardware คือ เครื่องมืออุปกรณ์พวกสมาร์ทมิเตอร์ต่าง ๆ Software คือระบบบริหารจัดการ [...]

สื่อและสิ่งตีพิมพ์