ระบบสมาร์ทกริด 2019-04-12T19:33:29+07:00

การดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดในประเทศ

เสาหลักที่ 1
การตอบสนองด้านโหลดและ
ระบบบริหารจัดการพลังงาน

เสาหลักที่ 2
ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิต
ได้จากพลังงานหมุนเวียน

เสาหลักที่ 3
ระบบไมโครกริดและ
ระบบกักเก็บพลังงาน

แผนอำนวยการสนับสนุน
การขับเคลื่อน

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

การสัมมนารับฟังความคิดเห็น Microgrid

สนพ. ได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น ร่างรูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริด วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้ดำเนินการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น ร่างรูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริด ภายใต้ โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริดพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมทุนภาครัฐ/เอกชน ห้อง AB ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 164 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อสรุปรูปแบบทางธุรกิจระบบไมโครกริดที่เป็นไปได้และเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย และการเตรียมความพร้อมในการร่วมทุนภาครัฐ/เอกชน สำหรับระบบไมโครกริด ซึ่งการสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างรูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริดในครั้งนี้ได้แบ่งการสัมมนาออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ ในส่วนแรกจะเป็นการนำเสนอร่างรูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริดโดยที่ปรึกษา [...]

การสัมมนารับฟังความคิดเห็น EMS

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการสำนักนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการประชุมกลุ่มย่อยเสาหลักที่ 1 ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้ โครงการสนับสนุนการบริหารแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2561 ณ ห้อง Ballroom A ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ประกอบด้วย ผู้แทน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จำนวน 15 [...]

การประชุมกลุ่มย่อย เสาหลักที่ 1 การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการสำนักนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการประชุมกลุ่มย่อยเสาหลักที่ 1 ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้ โครงการสนับสนุนการบริหารแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2561 ณ ห้อง Ballroom A ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ประกอบด้วย ผู้แทน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จำนวน 15 [...]

สื่อและสิ่งตีพิมพ์