สถาบันการศึกษา

สถาบันการศึกษา 2021-10-27T16:24:46+07:00

สถาบันการศึกษา

สนพ. ได้ดำเนินการรวบรวมการดำเนินงานหรืองานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับด้านสมาร์ทกริด ของสถาบันการศึกษาต่างๆ ภายในประเทศไทย อาทิ การพัฒนามหาวิทยาลัยในรูปแบบ Smart Campus/ Smart City การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การจัดทำหลักสูตรการศึกษา/หลักสูตรอบรมให้ความรู้ เป็นต้น ซึ่งสถาบันการศึกษาอาจมีความสอดคล้องหรือช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของแผนการขับเคลื่อนฯ ได้ ทั้งในส่วนของการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรภายในประเทศ ประกอบด้วย 9 แห่ง ดังนี้