กรมสรรพสามิต 2021-11-10T15:24:48+07:00

กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษี สรรพสามิต เพื่อเป็นรายได้ของรัฐและดำเนินการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต รวมทั้งรับผิดชอบในด้านบริการงานของรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ในอนาคตอันใกล้จะมีการเปลี่ยนไปใช้งานเทคโนโลยีพลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้น อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (ESS) เป็นต้น กรมสรรพสามิตจึงต้องเข้ามามีบทบาทในการปรับโครงสร้างภาษีและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถสรุปรายละเอียดสำคัญได้ดังต่อไปนี้

รายละเอียด:

กรมสรรพสามิตเร่งสรุปโครงสร้างภาษีรถยนต์ ลดภาษีให้ผู้ประกอบการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาผลิตในประเทศไทย พร้อมทั้งเตรียมทบทวนตั้งกองทุนแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า

ที่มา: