บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 2021-11-10T14:46:45+07:00

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) หนึ่งในกลุ่มธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2531 เป็นผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven และธุรกิจอื่น ๆ ที่สนับสนุนธุรกิจหลัก โดย CPALL ได้การวางแนวทางดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบาย เซเว่น โก กรีน (7 Go Green) ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน สังคม และประเทศ มุ่งเน้นผลลัพธ์ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลดการใช้พลังงานและการลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติก ประกอบด้วยกลยุทธ์ จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ Green Building, Green Store, Green Logistic และ Green Living ทั้งนี้ มีการตั้งเป้าเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนให้ได้ 82,987,000 kWh ลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกได้ 40,248 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tC02e) โดยสามารถสรุปรายละเอียดสำคัญได้ดังต่อไปนี้

รายละเอียด:

CPALL ผู้ประกอบธุรกิจ 7-Eleven ในประเทศไทยมีแผนผลักดันการติดตั้งโครงการ “สถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า” บริเวณข้างร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ให้ได้ถึง 100 สาขา ภายในปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามแนวทางนโยบาย 7 Go Green เพื่อรองรับเทนด์สิ่งแวดล้อมและรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเป็นที่ต้องการของคนในประเทศ

ที่มา: