บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด 2021-11-10T16:40:50+07:00

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด (NCA) ก่อตั้งเมื่อปี 2529 โดยเป็นผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะ ทั้งประจำทางและไม่ประจำทาง ซึ่งตลอดระยะเวลาการให้บริการที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเป็นผู้ประกอบการต้นแบบในการให้บริการที่ดี มีมาตรฐาน โดยได้นำเอานวัตกรรมภาคธุรกิจขนส่ง เช่น เทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นด้านตัวรถที่มั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐานสากล ด้านระบบบริหารจัดการ เพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากร จนทำให้กิจการของบริษัทเจริญก้าวหน้าและได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ โครงการที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ NCA สามารถสรุปรายละเอียดสำคัญได้ดังต่อไปนี้

รายละเอียด:

นครชัยแอร์ นำร่องบริษัทเดินรถสาธารณะรายแรกของประเทศไทย เตรียมนำรถพลังงานไฟฟ้า 100% เข้าร่วมลดมลพิษสิ่งแวดล้อมทางอากาศในกรุงเทพมหานครในการรับ-ส่งผู้โดยสารด้วยบริการ Shuttle Bus ในเร็ว ๆ นี้

ที่มา: