บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) 2021-11-10T17:36:47+07:00

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) (SAMTEL) เป็นหนึ่งในเครือ “กลุ่มบริษัทสามารถ” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2529 ดำเนินธุรกิจบริการด้านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและสื่อสารโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมต่าง ๆ รวมทั้งบริการรับเหมา ออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบแบบครบวงจร (Total ICT Solutions & Services) สำหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ โครงการที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ SAMTEL สามารถสรุปรายละเอียดสำคัญได้ดังต่อไปนี้

รายละเอียด:

SAMTEL เปิดเผยว่า สามารถเทลคอมได้สรรหาเทคโนโลยีและนวัตกรรม “Go4Green”Solutions ที่สามารถตอบโจทย์ครบทั้ง 3 ด้าน คือ

1. ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
2. เป็นเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ช่วยบริหารจัดการพลังงาน หรือช่วยลดมลพิษ หรือมีส่วนช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น
3. สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างยั่งยืน

ที่มา: