บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด 2021-11-10T16:33:14+07:00

บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (HAS–TH) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2535 ให้บริการโซลูชั่นระดับผู้เชี่ยวชาญเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศไทย ลาว และกัมพูชา บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย)  มุ่งเน้นการให้บริการที่เกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) ระบบการผลิตอัจฉริยะ (Smart Manufacturing) และบริการสาธารณะแบบอัจฉริยะ (Smart Public Service) ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนช่วยเหลือชุมชนในฐานะพลเมืองขององค์กรที่มีความรับผิดชอบ ทั้งนี้ โครงการที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริด ของฮิตาชิ สามารถสรุปรายละเอียดสำคัญได้ดังต่อไปนี้

รายละเอียด:

ฮิตาชิได้รับเลือกให้เป็นผู้ให้บริการระบบในโครงการนำร่องระบบบริหารจัดการการตอบสนองอุปสงค์พลังงานไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟและให้สมดุลกับอุปสงค์ในระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ส่งเสริมการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้และมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ที่มา: