บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) 2021-05-14T15:55:57+07:00

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) (อมตะ หรือ AMATA) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2532 ปัจจุบันอมตะเป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ด้วยอุดมการณ์ความมุ่งมั่นด้านการให้บริการ อมตะได้ประกาศแนวคิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสู่ความเป็น “เมืองที่สมบูรณ์แบบ” ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท นิคมอุตสาหกรรมของอมตะสองแห่งในประเทศไทย คือ อมตะนครและอมตะซิตี้ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก หรือ อีสเทิร์น  ซีบอร์ด ซึ่งธนาคารโลกยกให้เป็นหนึ่งในเขตพื้นที่พัฒนาทางอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในเอเชีย

บริษัทได้นำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาผนวกรวมกับการพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตของบริษัทควบคู่ไปกับการพัฒนา ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของประเทศและภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างงานและสร้างมูลค่าการผลิตในระดับที่สูงขึ้นจากการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี นอกจากนี้ บริษัทได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาธุรกิจที่รองรับความ ท้าทายทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับด้านสมาร์ทกริดของ AMATA สรุปได้ดังนี้

รายละเอียด:

บริษัทได้มีการพัฒนาโครงการย่อยต่าง ๆ ภายใต้แนวคิดเมืองอัจฉริยะอมตะ (AMATA Smart City) โดยเริ่มต้นการพัฒนาที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี ทั้งหมดรวม 15 โครงการ อาทิ ด้านพลังงาน ด้านการเดินทาง ด้านการผลิต ด้านสังคม ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรมการบิน และด้านการศึกษา เป็นต้น

AMATA Smart City

Smart City Project

ที่มา:

รายละเอียด:

บริษัทฯ ได้เริ่มพัฒนาโครงการชุมชนอัจฉริยะร่วมกับเมืองโยโกฮาม่า โดยกลุ่ม Yokohama Urban Solution Alliance (YUSA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี 2560 โดยจำลองต้นแบบมาจากเมือง Minato Mirai ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาย่านธุรกิจใหม่จากพื้นที่เดิมที่เคยเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมของเมืองโยโกฮาม่าในประเทศญี่ปุ่น

Smart Community

ที่มา:

รายละเอียดการดำเนินงาน

AMATA ร่วมทุน Broadwin International ของฮ่องกง ตั้งบริษัท “Amata Chinese Smart City” พัฒนาเมืองอัจฉริยะ-ธุรกิจจัดสรรที่ดิน ถือหุ้น 60:40
คาดว่าเริ่มจัดตั้งได้ไตรมาส 2 ปีนี้

AMATA มีมติอนุมัติการเข้าร่วมลงทุนในบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทกับ Broadwin International Investment Holding Company Limited (บริษัทจัดตั้งตามกฎหมายของฮ่องกง) ทั้งสองฝ่ายจะร่วมทุนกันตั้งบริษัท Amata Chinese Smart City Co.,Ltd. ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจดังนี้

    1. พัฒนาเมืองอัจฉริยะ นิคมอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการพัฒนาแบบผสมผสานและปฏิบัติการ
    2. ธุรกิจการจัดสรรที่ดิน
    3. บริหารและดำเนินการเมืองอัจฉริยะ และบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอื่น

ทั้งนี้ AMATA จะถือหุ้นสัดส่วน 60% ส่วนทาง Broadwin International Investment Holding Company Limited จะถือหุ้นสัดส่วน 40% คาดว่าจะจัดตั้งได้ภายในไตรมาส 2/63

ที่มา: