บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 2021-11-10T13:24:23+07:00

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM หรือ บี.กริม) เป็นหนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยดำเนินธุรกิจครอบคลุมทั้งในด้านการพัฒนาโครงการ การจัดการด้านการเงิน การก่อสร้าง และการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าที่ก่อสร้างใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สำคัญตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าและไอน้ำที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูง จนกระทั่งปัจจุบันที่บริษัทได้ขยายการลงทุน โรงไฟฟ้าหลากหลายประเภท ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้ โครงการที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ BGRIM สามารถสรุปรายละเอียดสำคัญได้ดังต่อไปนี้

รายละเอียด:

บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ ในกลุ่ม BGRIM จับมือ บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด ในธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการพร้อมโซลูชั่นเชิงอุตสาหกรรมด้าน IoT ครบวงจรแก่ลูกค้ากลุ่มโรงงานผลิตไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ หนุนการเติบโตในระยะยาว ทั้งนี้ จะทำให้ลูกค้าได้รับทั้งผลิตภัณฑ์ การติดตั้ง และบำรุงรักษาที่มีคุณภาพ พร้อมแพลตฟอร์มที่สามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนาย (Predictive Analytics) ผ่านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) เพื่อให้สามารถแจ้งเตือนได้ล่วงหน้า ช่วยป้องกันชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ไม่ให้เกิดความเสียหาย ทำให้ลดความเสี่ยงที่จะเกิดการหยุดการทำงานของโรงงานพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ซึ่งสำหรับการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของ บี.กริม ที่จะเสริมสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ทั้งทางเทคนิคและทางธุรกิจ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายสามารถตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้าได้ในทุกๆ ด้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

ทาง บี.กริม มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโครงการที่ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นอีกในอนาคต อีกทั้งยังให้ความมั่นใจว่าความร่วมมือนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเติบโตในระยะยาว โดยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนทั้งธุรกิจของ บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด และโครงการของลูกค้าที่มีร่วมกันอย่างดีที่สุด

ที่มา:

รายละเอียดการดำเนินงาน

BGRIM ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ กฟภ. และ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยความร่วมมือดังกล่าวจะต่อยอดการดำเนินธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว ช่วยผลักดันเป้าหมายการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าของบริษัทไปถึง ตามเป้าหมาย 7,000 เมกะวัตต์ ซึ่งจะช่วยสร้างผลกำไรและเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างสม่ำเสมอต่อไป

โดยวัตถุประสงค์ คือ มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมมือ ทั้งทางด้านเทคนิคและการเงินเพื่อขยายธุรกิจร่วมกัน เช่น การขยายขอบเขตของลูกค้าอุตสาหกรรมของโครงการโรงไฟฟ้าแบบ SPP เป็นวงกว้างขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพโครงการผลิตไฟฟ้าโดยเอกชนที่ผลิตไฟฟ้าใช้เองหรือจำหน่ายให้ลูกค้าตรงโดยไม่ขายเข้าระบบของการไฟฟ้า (Independent Power Supply: IPS) โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน รวมถึงระบบไมโครกริดและระบบสมาร์ทไมโครกริด (Smart Microgrid) ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพของ BGRIM ในการเป็นผู้นำด้านพลังงานไฟฟ้า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน มีโอกาสประหยัดเงินลงทุนในสายส่งและอุปกรณ์อื่นในอนาคตมีมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท โดยเบื้องต้นเป็นส่วนของโครงการโรงไฟฟ้า บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (เอไออี-เอ็มทีพี) จำกัด จำนวน 315 ล้านบาท และการให้บริการลูกค้าในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่มา:

รายละเอียดการดำเนินงาน

บี.กริม ได้ลงทุนในบริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด (UVBGP) ในสัดส่วน 45% ซึ่งการร่วมทุนดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลงทุนในธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และอื่น ๆ ครอบคลุมโครงการพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาและบนทุ่นลอยนํ้า โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าแบบผสมผสาน โรงไฟฟ้าชีวมวล บริการ Energy Solution และโครงการสมาร์ทกริด

ที่มา:

รายละเอียดการดำเนินงาน

บี.กริม อยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อร่วมลงทุนในธุรกิจติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) ในนิคมอุตสาหกรรม และโครงการสมาร์ทซิตี้ ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในรูปแบบการลงทุนและพันธมิตรร่วมลงทุนในเร็ว ๆ นี้

ที่มา:

รายละเอียดการดำเนินงาน

กฟน. และ บี.กริม ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจพลังงาน โดยจะศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการพลังงานทดแทน การบริหารจัดการระบบจำหน่ายไฟฟ้า การบริหารจัดการระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) รวมถึงระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) และการพัฒนาระบบการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า (Energy Trading)

ที่มา:

รายละเอียดการดำเนินงาน

บี.กริม เพาเวอร์ได้ประกาศ 7 ยุทธศาสตร์ โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี สร้างคุณค่าให้กับสังคมในรูปแบบของ Sustainable Utility Solution Provider ด้วยการผลิตพลังงานที่มีคุณภาพสูงและบริการแบบครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่มา:

รายละเอียดการดำเนินงาน

บี.กริม เพาเวอร์ จับมือ ซีเมนส์ เอนเนอร์ยี่ ร่วมกันพัฒนาความพร้อม ประสิทธิภาพ และบริหารการผลิตแบบดิจิทัลสำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

ที่มา: