คณะกรรมาธิการพลังงาน 2021-10-29T17:04:56+07:00

คณะกรรมาธิการพลังงาน

คณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร มีหน้าที่และอำนาจกระทำกิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับการบริหาร การพัฒนา การจัดหา การใช้ การอนุรักษ์พลังงานและผลกระทบจากการจัดหาและการใช้พลังงาน รวมทั้งการแสวงหาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โดยคณะอนุกรรมาธิการจะประกอบด้วย คณะอนุกรรมาธิการพิจารณายานยนต์ไฟฟ้า คณะอนุกรรมาธิการการบริหารจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน และคณะอนุกรรมาธิการศึกษา ติดตาม โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน ทั้งนี้ โครงการที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของคณะกรรมาธิการพลังงาน สามารถสรุปรายละเอียดสำคัญได้ดังต่อไปนี้

รายละเอียด:

งานสัมมนา “ทิศทางยานยนต์ไฟฟ้าของไทย” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2563 โดยกระทรวงพลังงานได้เตรียมศึกษาแนวทางให้ผู้ใช้รถ EV เพื่อนำไฟฟ้าเหลือใช้ในแบตเตอรี่ขายเข้าระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นการช่วยเสริมความมั่นคงไฟฟ้าช่วงเกิดพีค (Peak) และลดการสร้างโรงไฟฟ้า ในอนาคตลงได้ โดยมีเป้าหมายส่งเสริมการใช้รถ EV 1.2 ล้านคัน ในปี 2573  ปัจจุบันมียานยนต์ไฟฟ้าที่จดทะเบียนใหม่ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2563 จำนวน 3,076 คัน จากปี 2560 ที่มีจดทะเบียนเพียง 165 คัน ส่วนสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะทั่วประเทศมีจำนวน 557 แห่ง

รูปที่ 6.80 การสัมมนา “ทิศทางยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย”

สำหรับแผนส่งเสริมรถ EV ในไทยนั้น กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านระบบไฟฟ้า สถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) และเทคโนโลยีรถ EV รวมทั้งยังมีแผนระบบสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ(Smart Meter) และแผนลดการใช้ไฟฟ้าประชาชนภาคสมัครใจ (Demand Response) โดยปริมาณสำรองไฟฟ้าที่มีอยู่เพียงพอรองรับรถ EV ในช่วงเปลี่ยนผ่านได้มากกว่า 3 ล้านคัน

คณะกรรมาธิการพลังงานได้จัดตั้งอนุกรรมาธิการยานยนต์ไฟฟ้าขึ้น โดยมีคณะกรรมการจำนวน 30 คน จากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์แนวทางการเปลี่ยนแปลงนโยบายประเทศ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการใช้รถ EV มากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการหารือร่วมกันและได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าการขับเคลื่อนให้ประสบผลสำเร็จต้องร่วมมือกันระหว่างภาครัฐที่กำกับนโยบาย ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุน และภาคประชาชนที่เป็นผู้ใช้จึงจะสำเร็จ ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยได้เสนอมาตรการให้รัฐบาลส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย 8 ข้อ ได้แก่

  1. การจัดทำแผนที่นำทางเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าแบบบูรณาการ (EV Roadmap)
  2. ปรับปรุงข้อกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  3. ส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะให้ประชาชนซื้อรถ EV ได้ในราคาที่เหมาะสม
  4. ส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งจักรยานยนต์ไฟฟ้าและสามล้อไฟฟ้า
  5. การส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า
  6. จัดทำมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง
  7. ให้เตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้า
  8. ให้ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้า

ที่มา:

รายละเอียด:

คณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎรได้เผยแพร่รายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องยานยนต์ไฟฟ้า โดยทางอนุธรรมาธิการยานยนต์ไฟฟ้า ได้เสนอให้รัฐบาลมีความชัดเจนเรื่องนโยบายด้านยานยนต์ไฟฟ้าโดยกำหนดวิสัยทัศน์ให้ยานยนต์ใหม่ภายในประเทศต้องเป็นยานยนต์ไร้มลพิษ Zero Emission Vehicle ภายในปี 2578 และได้นำเสนอ 9 มาตรการเร่งด่วนในการผลักดันส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า

ที่มา: