บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 2021-11-10T14:17:17+07:00

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) มีวิสัยทัศน์ คือ “เป็นผู้ให้บริการไปรษณีย์และบริการ e-Commerce Logistics ครบวงจรด้วยมาตรฐานสากลที่ผู้ใช้บริการไทยนึกถึงในลำดับแรก” โดยเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการไปรษณีย์ของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันการคมนาคมขนส่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ปณท หนึ่งในหน่วยงานด้านการขนส่งโลจิสติกส์ที่มีส่วนในการใช้เส้นทางคมนาคมเพื่อประกอบธุรกิจ ได้ตระหนักถึงแนวคิดการนำระบบขนส่งอย่างยั่งยืน (Sustainable Transport) จึงได้พัฒนานำนวัตกรรมยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% ทดลองขนส่งสิ่งของในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลภาวะทางอากาศให้เป็นศูนย์ โดยสามารถสรุปรายละเอียดสำคัญได้ดังต่อไปนี้

รายละเอียด:

โครงการบริหารจัดการยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรเพื่อขนส่งสินค้า-พัสดุไปรษณีย์เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน โดย ปณท และ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (บ้านปู) ซึ่งบ้านปูได้ส่งมอบยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า 100% ให้ไปรษณีย์ไทยเพื่อทดลองใช้ขนส่งไปรษณียภัณฑ์ ได้แก่ รถตู้ไฟฟ้าที่สามารถขับเคลื่อนได้ในระยะทางประมาณ 250-300 กิโลเมตร บรรทุกสิ่งของได้ 300-700 กิโลกรัม ขณะที่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสามารถขับเคลื่อนได้ในระยะทางประมาณ 60-80 กิโลเมตร บรรทุกสิ่งของได้ 30-80 กิโลกรัม เป็นอีกขั้นของการนำร่องในการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีการใช้พลังงานสะอาด และสนับสนุนแผนการลดมลภาวะทางอากาศให้เป็นศูนย์ ตลอดจนส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไปรษณีย์ไทยตั้งเป้ารถไฟฟ้า 100% มาใช้ขนส่งสิ่งของให้ได้กว่า 100 คัน ภายในปี 2566 (4 ปี)

รูปที่ 6.107 รถตู้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของ ปณท

สำหรับระยะเวลาในการชาร์จไฟฟ้าของรถขนส่งไปรษณีย์ไทยพลังงานไฟฟ้า 100% รถตู้ไฟฟ้าจะใช้เวลาในการชาร์จไฟฟ้าเพียง 4-6 ชั่วโมง และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าใช้เวลาในการชาร์จเพียง 2 ชั่วโมง สามารถใช้งานได้นานหลายวัน ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะทางที่วิ่ง ทั้งนี้ นอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานแล้ว ยังลดค่าซ่อมบำรุงและค่าเชื้อเพลิงได้มากกว่าปกติ นอกจากนี้ ปณท ยังมีโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่งเสริมการประหยัดพลังงานในการขนส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ และจัดหาสถานที่สำหรับการติดตั้งสถานีจ่ายไฟ (Charging Station) เพื่อพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าต่างๆ ที่เหมาะกับการดำเนินงานของไปรษณีย์ไทยอย่างต่อเนื่อง เช่น สามล้อไฟฟ้า (E-Tricycle) รถบรรทุกไฟฟ้าพร้อมตู้พ่วง (E-Truck) หรือรถเข็นไฟฟ้า (E-Trolley) เป็นต้น ซึ่งความร่วมมือกันในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนแนวคิดด้านระบบขนส่งอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

ที่มา:

รายละเอียด:

ปณท ร่วมกับบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด เพิ่มศักยภาพเทรนด์อนุรักษ์พลังงาน โดยร่วมกันขับเคลื่อนการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้านำจ่ายสิ่งของนำรถจักรยานยนต์รุ่น PCX และ รุ่น Benly-E ทดลองใช้ โดยเริ่มนำร่องใช้งานนำจ่ายสิ่งของให้กับผู้ใช้บริการที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและชุมชน ณ ไปรษณีย์สามเสนในเป็นแห่งแรก

ที่มา: