การส่งเสริมสถานีอัดประจุในประเทศไทย

//การส่งเสริมสถานีอัดประจุในประเทศไทย

การส่งเสริมสถานีอัดประจุในประเทศไทย

By | 2022-02-08T14:49:49+07:00 กุมภาพันธ์ 8th, 2022|อินโฟกราฟิก|

ประเทศไทยได้มีการส่งเสริมและพัฒนาเกี่ยวกับสถานีอัดประจุเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ทั้งในด้านการพัฒนาเครื่องอัดประจุ การทำยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ ตลอดจนถึงการวางแผนการพัฒนา ด้านระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการกำลังไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นจากการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทยได้ทำการศึกษาและมีผลงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ทั้งงานวิจัยที่สำเร็จออกมาสู่สาธารณะและงานวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ ทั้งนี้ โครงการการส่งเสริมและพัฒนาที่เกี่ยวกับสถานีอัดประจุของหน่วยงานต่าง ๆ มีดังนี้

 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โครงการการพัฒนาเกี่ยวข้องกับสถานีอัดประจุและ
  ยานยนต์ไฟฟ้าของ กฟผ. ได้มีการแบ่งการดำเนินการอยู่ทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่

  • ด้านวิจัยและนวัตกรรม อาทิ การวิจัยพัฒนาชุดประกอบรถไฟฟ้าดัดแปลงและคู่มือ
   การดัดแปลง การพัฒนาการดัดแปลงรถเมล์ใช้แล้วของ ขสมก. เป็นรถไฟฟ้า โครงการวิจัยการใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้า กรณีศึกษารถรับจ้างสาธารณะในพื้นที่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เป็นต้น
  • ด้านส่งเสริมประสิทธิภาพและการใช้งาน อาทิ โครงการนำร่องสาธิตการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า และสถานีอัดประจุไฟฟ้า งานพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์ประสิทธิภาพสำหรับ
   EV & Charging Station (รองรับการติดฉลากเบอร์ 5) เป็นต้น
  • ด้านพัฒนาธุรกิจ อาทิ โครงการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ งานพัฒนา Application และระบบบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟ้า เป็นต้น
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โครงการการพัฒนาเกี่ยวข้องกับสถานีอัดประจุและยานยนต์ไฟฟ้าของ กฟภ. ได้มีการแบ่งการดำเนินการอยู่ทั้งหมด 4 เรื่อง ได้แก่
  • การสนับสนุนด้านระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาทิ การปรับปรุงระบบผลิต ระบบส่ง และระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อให้เพียงพอต่อ EV Charging Station ที่จะมี
   การติดตั้งบนถนนสายหลักและถนนสายรอง
  • แผนงานติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA VOLTA มีการทำแผนงานติดตั้งสถานีอัดประจุตามเป้าหมายของโครงการไว้ทั้งหมด 263 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ 75 จังหวัด ภายในปี 2564
  • การพัฒนา PEA VOLTA Platform มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่ยานยนต์ไฟฟ้า สำหรับใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของ กฟภ. และจะขยายผลให้สามารถ Roaming กับ Platform ของผู้ประกอบการรายอื่นได้ในอนาคต
  • การสนับสนุนอัตรา EV Low Priority กฟภ. ได้มีการสนับสนุนอัตราค่าไฟฟ้าแบบคงที่ตลอดวันเท่ากับ 6369 บาทต่อหน่วย
 • การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โครงการการพัฒนาเกี่ยวข้องกับสถานีอัดประจุและยานยนต์ไฟฟ้าของ กฟน. ที่มีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับสถานีอัดประจุ มีดังนี้
  • Smart Metro Grid เป็นโครงการที่ กฟน. ได้มีการตั้งเป้าหมายในปี 2564 โดยจะติดตั้ง Smart Meter ทั้งหมด 33,265 เครื่อง พร้อมทั้งการทำระบบ Energy Storage เพิ่มใน Substation ปทุมวัน
  • MEA Smart Charging System เป็นระบบบริหารจัดการพลังงานสำหรับการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า โดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
  • MEA EV Platform เป็น Mobile Application สำหรับผู้ใช้บริการทั่วไปที่สามารถใช้ค้นหา ดูรายละเอียด จอง และนำทางไปยังสถานีอัดประจุได้ รวมถึงแสดงประวัติการอัดประจุ
   ที่ผ่านมา และมี Web Application สำหรับเจ้าหน้าที่ กฟน. และผู้ประกอบการ
  • การติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า กฟน. มีแผนการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าของ กฟน. จำนวน 88 สถานี
  • อัตราค่าไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุแบบ Low Priority กฟน. ได้มีการสนับสนุน
   การคิดอัตราค่าไฟฟ้าแบบคงที่ตลอดเวลา โดยค่าไฟฟ้าจะคิดในอัตราเท่ากับกิจการขนาดเล็ก อัตราตามช่วงเวลา (TOU) คือ 2.6369 บาทต่อหน่วย