ปัจจัยสู่ความสำเร็จการส่งเสริมระบบไมโครกริดแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์

//ปัจจัยสู่ความสำเร็จการส่งเสริมระบบไมโครกริดแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์

ปัจจัยสู่ความสำเร็จการส่งเสริมระบบไมโครกริดแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์

By | 2023-11-09T15:28:39+07:00 พฤศจิกายน 9th, 2023|อินโฟกราฟิก|

เป้าหมายของความสำเร็จในการส่งเสริมให้มีการใช้งานระบบไมโครกริดแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Microgrid; NZE Microgrid) ในพื้นที่หน่วยงานราชการ คือ หน่วยงานราชการสามารถขับเคลื่อนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติสำหรับการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองและสร้างการพึ่งพาตนเองในรูปแบบ NZE Microgrid เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของประเทศสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

ทั้งนี้ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ สามารถแบ่งตามระยะเวลาของการใช้พลังงานตลอดวงจรชีวิตของอาคาร 3 ช่วงเวลา ได้แก่

1) ระยะการออกแบบ ก่อสร้างอาคาร และการติดตั้งระบบ (Design & Construction)

อาคารของหน่วยงานราชการควรให้ความสำคัญตั้งแต่การออกแบบและเลือกอาคารที่เหมาะสม เนื่องจากอาคารของหน่วยงานราชการส่วนใหญ่ มีอายุใช้งานมามากกว่า 10 ปี และแนวโน้มการก่อสร้างอาคารใหม่มีจำกัด

 • การเพิ่มประสิทธิภาพ (Optimizing) ความเหมาะสมของการออกแบบระบบไมโครกริดที่ต้องคำนึงถึงขนาดและต้นทุน โดยการออกแบบระบบไมโครกริดให้มีขนาดที่เหมาะสมและต้นทุนที่สามารถทำให้การใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy; NZE) จะสร้างความเชื่อมั่นและโอกาสของความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยี
 • กฎระเบียบ (Regulatory) การปฏิรูปกฎระเบียบต่างๆ และแนวทางกำกับดูแลที่ชัดเจน และเป็นธรรมกับทุกภาคส่วน จะสร้างความสามารถในการเลือกรูปแบบการจัดการพลังงานของหน่วยงานราชการเพิ่มขึ้น
 • งบประมาณ (Budget) ความพร้อมในการจัดสรรงบประมาณในการลงทุนระบบไมโครกริด อาจจะพิจารณาจากหน่วยงานที่มีงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้หน่วยงาน
 • บุคลากร (People) ความรู้และความชำนาญในเทคโนโลยี การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานต่อการดำเนินงานไปสู่ NZE

2) ระยะการดำเนินงานและการบำรุงรักษา (Operation & Maintenance; O&M)

เป็นระยะที่มีสัดส่วนมากกว่า 80% ของการใช้พลังงานตลอดอายุของอาคาร ดังนั้นจึงเป็นระยะที่สำคัญของการปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าจากระบบ ไมโครกริด

 • งบประมาณ (Budget) การวางแผนงบประมาณในการดำเนินการและบำรุงรักษาระบบ และแผนการดำเนินงาน เพื่อมุ่งสู่ NZE รวมถึงการออกแบบและวางแผนบริหารจัดการในวันทำการและวันหยุดราชการ
 • บุคลากร (People) บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ความรู้และความชำนาญในการบริหารจัดการระบบ การใช้งานการดูแลรักษา การจัดสรรบุคลากรเพื่อดำเนินการติดตามรายงานและสามารถปรับปรุงการปฏิบัติการบำรุงรักษาให้ได้ตามหลักการและแผนของการบรรลุ NZE

3) ระยะการขยายผล (Discard or Remodeling; DC)

เพื่อให้เกิดการสร้างความตระหนักขององค์กรต่างๆ และแสดงความเป็นผู้นำของหน่วยงานราชการในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

 • การบริหารจัดการข้อมูล (Data-Centric Control) ระบบและมาตรฐานในการบริหารจัดการ Platform สำหรับการรวบรวมข้อมูล บริหารจัดการ และกำกับดูแลสำหรับแนวทางระยะยาว และเพื่อการรองรับการดำเนินการไปสู่ NZE ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานราชการสามารถสร้างผลประโยชน์ส่วนเพิ่มได้
 • การขยายขนาด (Scalability) แนวทางการขยายขนาดของระบบฯ เช่น
  o การปรับปรุงอาคาร หรือการเลือกวัสดุของอาคาร ก่อนที่จะติดตั้งระบบไมโครกริด
  o ความสามารถในการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายขึ้น จาก Near Zero เป็น Net Zero
  o การจัดการกับอุปกรณ์ต่างๆของระบบฯ ในระยะยาว
  o การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในพื้นที่อื่นๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงจอดรถ
  o โอกาสการซื้อขายพลังงานจากแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดในพื้นที่ใกล้เคียง เป็นต้น