Admin

/Admin

About Admin

This author has not yet filled in any details.
So far Admin has created 378 blog entries.

สนพ. เผยร่างแผนพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้า รับการใช้รถยนต์ EV ไทย

ปัจจุบันกระแสของโลกกำลังมุ่งเข้าไปสู่รูปแบบของการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ เพราะหลายทศวรรษที่ผ่านมายานยนต์สารพัดชนิดต่างใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงที่เป็นฟอสซิล ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ประเทศไทยเองก็มีการกำหนดนโยบายเพื่อให้สอดรับกับเจตจำนงของนานาชาติในการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) [...]

By | 2022-02-21T16:32:41+07:00 กุมภาพันธ์ 21st, 2022|ปี 2565, ข่าวสาร, กิจกรรม, ข่าวสารและกิจกรรม|

สนพ. เผยผลความคิดเห็นแผนพัฒนาสถานีชาร์จ EV

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 - มกราคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) [...]

By | 2022-02-08T13:04:35+07:00 กุมภาพันธ์ 2nd, 2022|ปี 2565, ข่าวสาร, กิจกรรม, ข่าวสารและกิจกรรม|

กรอบแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีอัดประจุไฟฟ้า

ปัจจุบัน “อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า” (Electric Vehicle: EV) ได้ถูกบรรจุให้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล โดยตั้งเป้าหมายภายในปี 2573 หรืออีกภายใน [...]

สนพ. เดินหน้าขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าไทย เร่งทำแผนพัฒนาสถานีอัดประจุ รับความต้องการอนาคต

ปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์กำลังเปลี่ยนผ่านจากเครื่องยนต์สันดาปไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า หรือ อีวี ซึ่งเป็นการลดการใช้พลังงานฟอสซิล และหันมาใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  โดยเป็นไปตามที่ทั่วโลกเห็นถึงความสำคัญต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีและมาตรการต่าง ๆ [...]

ผลกระทบจากการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

ในการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้านั้น ก่อให้เกิดความต้องการด้านพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อนำมาใช้สำหรับการอัดประจุแก่ยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งหากมีการนำยานยนต์ไฟฟ้าเข้ามาใช้งานอย่างแพร่หลาย จะทำให้เกิดการอัดประจุของยานยนต์ไฟฟ้าในจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ [...]

By | 2022-02-08T15:34:01+07:00 กุมภาพันธ์ 8th, 2022|อินโฟกราฟิก|

ข้อควรรู้ก่อนติดตั้งระบบชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าภายในบ้าน

สำหรับผู้ที่มียานยนต์ไฟฟ้าและต้องการติดตั้งเครื่องชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าภายในบ้าน ควรมีการพิจารณา/ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบไฟฟ้าภายในบ้านเกิดปัญหา โดยสิ่งที่ควรจะพิจารณา/ตรวจสอบ มีดังนี้ ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า [...]

By | 2022-02-08T15:34:02+07:00 กุมภาพันธ์ 8th, 2022|อินโฟกราฟิก|

การแบ่งรูปแบบเครื่องอัดประจุและโอกาสในการชาร์จในสถานที่ต่างๆ

การแบ่งรูปแบบของเครื่องอัดประจุ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ การติดตั้งเครื่องอัดประจุแบบส่วนบุคคล [...]

By | 2022-02-08T15:03:31+07:00 กุมภาพันธ์ 8th, 2022|อินโฟกราฟิก|

มาตรฐานของอุปกรณ์และความปลอดภัยในการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้า

การจัดทำข้อกำหนด ระเบียบ และกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับมาตรฐานของอุปกรณ์และความปลอดภัยในการติดตั้งได้เริ่มดำเนินการอย่างจริงจัง ตั้งแต่ปี 2559 โดยมีหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง [...]

By | 2022-02-08T14:58:59+07:00 กุมภาพันธ์ 8th, 2022|อินโฟกราฟิก|

การส่งเสริมสถานีอัดประจุในประเทศไทย (ต่อ)

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน [...]

By | 2022-02-08T14:51:38+07:00 กุมภาพันธ์ 8th, 2022|อินโฟกราฟิก|

การส่งเสริมสถานีอัดประจุในประเทศไทย

ประเทศไทยได้มีการส่งเสริมและพัฒนาเกี่ยวกับสถานีอัดประจุเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ทั้งในด้านการพัฒนาเครื่องอัดประจุ การทำยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ ตลอดจนถึงการวางแผนการพัฒนา ด้านระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการกำลังไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นจากการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งหน่วยงานต่าง [...]

By | 2022-02-08T14:49:49+07:00 กุมภาพันธ์ 8th, 2022|อินโฟกราฟิก|