0(0)

การทำงานร่วมกันระหว่าง Demand Response และ Virtual Power Plant

  • ระดับคอร์ส: ทุกระดับ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ได้มีความรู้ความเข้าใจการทำงานร่วมกันระหว่าง Demand Response และ Virtual Power Plant
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกันระหว่าง Demand Response และ Virtual Power Plant ได้มีส่วนร่วมในวางแผนเตรียมความพร้อมกับหน่วยงานที่จะบริหารจัดการ DER ที่รองรับการทำงานร่วมกันของ VPP

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลทั่วไป

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • ทำให้บุคลากรสังกัดกระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีความรู้ ความเข้าใจการทำงานร่วมกันระหว่าง Demand Response และ Virtual Power Plant
  • ทำให้ผู้เข้าอบรมได้มีความเข้าใจ และเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมวางแผนเตรียมความพร้อมกับหน่วยงานที่จะบริหารจัดการ DER เพื่อรองรับการทำงานร่วมกันของ VPP

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

4 บทเรียน

การทำงานร่วมกันระหว่าง Demand Response และ Virtual Power Plant

กรอบแนวคิด/นิยามของ DR และของ VPP บริบทไทย50:22
Smart Grid Technology, DR & VPP40:31
ความเกี่ยวพันระหว่าง DR กับ Smart Grid และ Grid Modernization29:38
ความท้าทายและ Use case รูปแบบธุรกิจ VPP20:05

แบบประเมินการอบรมพัฒนาให้ความรู้ด้านสมาร์ทกริด

ฟรี

สิ่งที่รวมในคอร์ส

  • เอกสารประกอบการเรียน