0(0)

กฎหมายดิจิทัลกับการพัฒนาและดำเนินการด้านสมาร์ทกริด

  • ระดับคอร์ส: ทุกระดับ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อนำเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลกับการพัฒนาและการดำเนินการด้านสมาร์ทริด เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน
  2. เพื่อนำเสนอสภาพปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้กฎหมายดิจิทัลในการดำเนินงาน Cybersecurity และ Data Privacy
  3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลทั่วไป

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • ทำให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู้เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลกับการพัฒนาและการดำเนินการด้านสมาร์ทกริด สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ถูกกำหนดไว้ รวมถึงสามารถติดตามสถานการณ์เพื่อให้พร้อมรับมือได้ทันท่วงที
  • ทำให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบสภาพปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้กฎหมายดิจิทัลในการดำเนินงาน Cybersecurity และ Data Privacy
  • ทำให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบแนวทางการในการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

2 บทเรียน

กฎหมายดิจิทัลกับการพัฒนาและดำเนินการด้านสมาร์ทกริด

หัวข้อที่ 1 กฎหมายดิจิทัลกับการพัฒนาและดำเนินการด้านสมาร์ทกริด1:52:23
เอกสารประกอบการเรียน

แบบประเมินการอบรมพัฒนาให้ความรู้ด้านสมาร์ทกริด

ฟรี

สิ่งที่รวมในคอร์ส

  • เอกสารประกอบการเรียน