0(0)

รูปแบบธุรกิจและการดำเนินการด้านระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System)

  • ระดับคอร์ส: ทุกระดับ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับกรอบแนวคิด รูปแบบการใช้งานหรือบริการของระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ในโครงข่ายไฟฟ้า และรูปแบบธุรกิจต่าง ๆ ให้กับบุคคลทั่วไป
  2. เพื่อให้บุคลากรทั่วไปได้มีการเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) ในการแก้ปัญหาในระบบโครงข่ายไฟฟ้า
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ FERC’s Order 841 และ Grid Parity ฿ Implication

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลทั่วไป

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • ทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบกรอบแนวคิดของระบบกักเก็บพลังงาน รูปแบบการใช้งานหรือบริการของระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ในโครงข่ายไฟฟ้า และรูปแบบธุรกิจต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเลือกบริการของ ESS ได้อย่างเหมาะสมสำหรับการแก้ปัญหาในระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศไทย
  • ได้มีการเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy transition) ในการแก้ปัญหาในระบบโครงข่ายไฟฟ้า
  • ทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบเกี่ยวกับ FERC’s Order 841 และ Grid Parity ฿ Implication

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

4 บทเรียน

รูปแบบธุรกิจและการดำเนินการด้านระบบกักเก็บพลังงาน

หัวข้อที่ 1 รูปแบบธุรกิจและการเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition)1:13:06
หัวข้อที่ 2 กรอบแนวคิดระบบกักเก็บพลังงาน รูปแบบการใช้งานหรือบริการของระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ในโครงข่ายไฟฟ้า41:48
หัวข้อที่ 3 การดำเนินงานและรูปแบบธุรกิจของ BESS ในต่างประเทศ และกรอบแนวคิดการใช้งานในโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศไทย44:27
เอกสารประกอบการเรียน

แบบประเมินการอบรมพัฒนาให้ความรู้ด้านสมาร์ทกริด

ฟรี

สิ่งที่รวมในคอร์ส

  • เอกสารประกอบการเรียน