0(0)

กลไกการลดก๊าซเรือนกระจกในบริบทของสมาร์ทกริด

  • ระดับคอร์ส: ทุกระดับ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับเทคโนโลยีสมาร์ทกริด
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบแนวทางการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลทั่วไป

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • ทำให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้เกี่ยวกับรูปแบบการลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับเทคโนโลยีสมาร์ทกริด เพื่อเพิ่มโอกาสในการเชื่อมโยงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศไทย
  • ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเลือกรูปแบบการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีสมาร์ทกริด

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

3 บทเรียน

กลไกการลดก๊าซเรือนกระจกในบริบทของสมาร์ทกริด

หัวข้อที่ 1 กลไกการลดก๊าซเรือนกระจกในบริบทของสมาร์ทกริด1:53:27
หัวข้อที่ 2 ตัวอย่างการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจกในบริบทของสมาร์ทกริด29:03
เอกสารประกอบการเรียน

แบบประเมินการอบรมพัฒนาให้ความรู้ด้านสมาร์ทกริด

ฟรี

สิ่งที่รวมในคอร์ส

  • เอกสารประกอบการเรียน