0(0)

รูปแบบธุรกิจและการดำเนินการด้าน Microgrid และ Prosumer

  • ระดับคอร์ส: ทุกระดับ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับระบบ และรูปแบบธุรกิจ Microgrid & Prosumer ให้กับบุคคลทั่วไป
  2. เพื่อให้บุคลากรทั่วไปได้มีการเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยี

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลทั่วไป

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • ทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบกรอบแนวคิด และรูปแบบธุรกิจของ Microgrid & Prosumer
  • ทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบเกี่ยวกับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเมื่อบเทียบเคียงกันระหว่างระบบ ของต่างประเทศและประเทศไทย
  • ทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบรูปแบบธุรกิจการดำเนินการด้าน Microgrid & Prosumer และข้อจำกัด ข้อควรระวังในการปรับใช้ในประเทศไทย

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

4 บทเรียน

รูปแบบธุรกิจและการดำเนินการด้าน Microgrid และ Prosumer

หัวข้อที่ 1 โครงสร้างกิจการไฟฟ้าของต่างประเทศและของประเทศไทย1:02:16
หัวข้อที่ 2 กรอบแนวคิดและนิยาม Microgrid และ Prosumer52:35
หัวข้อที่ 3 รูปแบบธุรกิจและการดำเนินการด้าน Microgrid และ Prosumer ในต่างประเทศ28:51
เอกสารประกอบการเรียน

แบบประเมินการอบรมพัฒนาให้ความรู้ด้านสมาร์ทกริด

ฟรี

สิ่งที่รวมในคอร์ส

  • เอกสารประกอบการเรียน