0(0)

การประยุกต์ใช้ Big Data / Data Analytics ในองค์กร

  • ระดับคอร์ส: ทุกระดับ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของ Big Data และ Data Analytics ที่จะมานำไปใช้ในการกำหนดแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบเกี่ยวกับ แนวทางการที่จะนำความรู้ของ Big Data และ Data Analytics ไปประยุกต์ใช้งานรองรับการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลทั่วไป

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • ทำให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของ Big Data และ Data Analytics ที่จะมานำไปใช้ในการกำหนดแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย
  • ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีแนวทางการที่จะนำความรู้ของ Big Data และ Data Analytics ไปประยุกต์ใช้งานรองรับการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

5 บทเรียน

การประยุกต์ใช้ Big Data / Data Analytics ในองค์กร

หัวข้อที่ 1 แนวโน้ม มุมมองของพลังงานหมุนเวียนทั่วโลก นวัตกรรมและเทคโนโลยีสาหรับการบูรณาการ21:44
หัวข้อที่ 2 Big data and Data Analytic ในพลังงานทดแทน53:28
หัวข้อที่ 3 การประยุกต์ใช้ Data Analytics ในการพยากรณ์กาลังการผลิตไฟฟ้า ในพลังงานทดแทน31:58
หัวข้อที่ 4 Big data and Data Analytic ในระบบ Smart Grid43:23
เอกสารประกอบการเรียน

แบบประเมินการอบรมพัฒนาให้ความรู้ด้านสมาร์ทกริด

ฟรี

สิ่งที่รวมในคอร์ส

  • เอกสารประกอบการเรียน