0(0)

Smart Energy in Smart City

  • ระดับคอร์ส: ระดับกลาง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อได้รับความรู้และความเข้าใจความเกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ของ Smart Energy และ Smart City
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบเกี่ยวกับมิติการจัดสรรพลังงาน โดยมีการบริหารจัดการพลังงานโดยมีระบบเครือข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid System)

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลทั่วไป

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

3 บทเรียน

Smart Energy in Smart City

หัวข้อที่ 1 Smart Energy and Smart City Definition1:05:08
หัวข้อที่ 2 Smart Energy: The Prepper1:25:46
เอกสารประกอบการเรียน

แบบประเมินการอบรมพัฒนาให้ความรู้ด้านสมาร์ทกริด

ฟรี