0(0)

Wheeling Charge และโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประเทศไทย

  • ระดับคอร์ส: ทุกระดับ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อได้รับรู้การปรับอัตราโครงสร้างไฟฟ้าใหม่ และการกำหนดอัตราค่าบริการผ่านสายส่งรองรับการเติบโตของลูกค้ารายใหม่ เช่น IPS และ SPP
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับราคาค่าไฟฟ้าจากการ Disruption อุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลทั่วไป

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • ทำให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้และเตรียมพร้อมกับการปรับอัตราโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่และการกำหนดอัตราค่าบริการผ่านสายส่ง ที่จะส่งผลกระทบต่อราคาค่าไฟฟ้าและรายได้ของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
  • ทำให้มีความเข้าใจและเตรียมความพร้อมอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปรับอัตราโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ และการเตรียมพร้อมสำหรับโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการคิดคำนวณต้นทุนจริงและต้นทุนแฝง

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

3 บทเรียน

Wheeling Charge และโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประเทศไทย

หัวข้อที่ 1 Wheeling Charge Charge และโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประเทศไทย1:45:57
หัวข้อที่ 2 บทบาทของ Wheeling Charge เพื่อสนับสนุนการพัฒนา Smartgrid35:17
เอกสารประกอบการเรียน

แบบประเมินการอบรมพัฒนาให้ความรู้ด้านสมาร์ทกริด

ฟรี

สิ่งที่รวมในคอร์ส

  • เอกสารประกอบการเรียน