สนพ. จัดประชุมกลุ่มย่อย หัวข้อ “การบูรณาการยานยนต์ไฟฟ้า (EV Integration)”

///สนพ. จัดประชุมกลุ่มย่อย หัวข้อ “การบูรณาการยานยนต์ไฟฟ้า (EV Integration)”

สนพ. จัดประชุมกลุ่มย่อย หัวข้อ “การบูรณาการยานยนต์ไฟฟ้า (EV Integration)”

By | 2020-11-26T09:33:35+07:00 พฤศจิกายน 24th, 2020|2563, ข่าวสารและกิจกรรม|

วันนี้ (24 พ.ย. 63) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดประชุมกลุ่มย่อยหัวข้อ “การบูรณาการยานยนต์ไฟฟ้า (EV Integration)” ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร โดยคุณวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งการประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผู้ที่สนใจ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย และก่อให้เกิดการยอมรับจากทุกภาคส่วน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ และผู้ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน เข้าร่วมการประชุม

“เนื่องจากทิศทางในอนาคตของประเทศไทยจะมีการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแพร่หลายมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ ยานยนต์ไฟฟ้ายังทำหน้าที่เสมือนเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานแบบกระจายตัวจำนวนมาก ที่จะสามารถเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับระบบไฟฟ้าได้อีกด้วย หากมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม ดังนั้น ในการจัดทำแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง สนพ. จึงให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับและบูรณาการยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต”

รูปภาพบรรยากาศ