การประชุมกลุ่มย่อย เสาหลักที่ 1 การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน

///การประชุมกลุ่มย่อย เสาหลักที่ 1 การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน

การประชุมกลุ่มย่อย เสาหลักที่ 1 การตอบสนองด้านโหลดและระบบบริหารจัดการพลังงาน

By | 2019-05-17T17:13:41+07:00 สิงหาคม 20th, 2018|2561, ข่าวสารและกิจกรรม|

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการสำนักนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการประชุมกลุ่มย่อยเสาหลักที่ 1 ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน ภายใต้ โครงการสนับสนุนการบริหารแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2561 ณ ห้อง Ballroom A ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ประกอบด้วย

  • ผู้แทน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จำนวน 15 ท่าน
  • ผู้แทน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จำนวน 1 ท่าน
  • ผู้แทน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 6 ท่าน
  • ผู้แทน การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จำนวน 10 ท่าน
  • ผู้แทน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จำนวน 6 ท่าน

โดยมีวัตถุประสงค์การจัดประชุม ดังนี้

  • เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น ของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง แบบละเอียดกว่าการนำเสนอในที่ประชุคณะอนุกรรมการฯ
  • เพื่อร่วมกันหารือความเชื่อมโยงของภารกิจการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการแผนการดำเนินงานและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการขับเคลื่อนฯ
  • เพื่อจัดทำสรุปข้อมูลโครงการฯ ความคืบหน้าโครงการฯ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงแผนการขับเคลื่อนฯ ต่อไป

รูปภาพบรรยากาศ