สนพ. จัดประชุมกลุ่มย่อยหัวข้อ “ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System)” ภายใต้โครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยระยะปานกลาง พ.ศ. 2565-2574

///สนพ. จัดประชุมกลุ่มย่อยหัวข้อ “ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System)” ภายใต้โครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยระยะปานกลาง พ.ศ. 2565-2574

สนพ. จัดประชุมกลุ่มย่อยหัวข้อ “ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System)” ภายใต้โครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยระยะปานกลาง พ.ศ. 2565-2574

By | 2020-12-07T13:32:51+07:00 พฤศจิกายน 27th, 2020|2563, ข่าวสารและกิจกรรม|

วันนี้ (27 พ.ย. 63) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดประชุมกลุ่มย่อยหัวข้อ “ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System)” ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร ซึ่งการประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผู้ที่สนใจ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย และก่อให้เกิดการยอมรับจากทุกภาคส่วน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ และผู้ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน เข้าร่วมการประชุม

ซึ่งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจะมีบทบาทสำคัญต่อยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในระยะถัดไปอย่างมาก เพราะไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนหรือแหล่งพลังงานที่มีความผันผวนสูงแล้ว ยังเป็นการช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าอย่างชัดเจน รวมถึงเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญที่ทำให้การรวมพลังงานหมุนเวียนเข้ามาในระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ในการเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับระบบผลิตไฟฟ้า สามารถลดข้อจำกัดของระบบสายส่งและสามารถชะลอความจำเป็นในการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐาน

รูปภาพบรรยากาศ