แผนอำนวยการสนับสนุนการขับเคลื่อน

/แผนอำนวยการสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนอำนวยการสนับสนุนการขับเคลื่อน 2021-03-17T19:23:43+07:00

แผนอำนวยการสนับสนุนการขับเคลื่อน

เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยเป็นไปโดยสะดวกราบรื่น จำเป็นที่จะต้องมีกิจกรรมส่วนสนับสนุนซึ่งอยู่นอกเหนือ 3 เสาหลักที่กล่าวมาในข้างต้น สำหรับแผนอำนวยการสนับสนุนการขับเคลื่อนประกอบด้วย

  • การบริหารการขับเคลื่อน: คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสมาร์ทกริดของประเทศไทยเป็นคณะบุคลากรซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารจัดการและประสานงานการดำเนินงานขับเคลื่อนให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน
  • การพัฒนาขีดความสามารถด้านสมาร์ทกริดในประเทศ: การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทกริดเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและการพัฒนาองค์กรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนด้านสมาร์ทกริด
  • การสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการออกแบบช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ รวมถึงกระบวนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลทั่วไป

แผนอำนวยการสนับสนุนการขับเคลื่อน

นอกเหนือไปจากกิจกรรมภายใต้เสาหลักทั้ง 3 แล้ว เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกราบรื่น จึงจำเป็นที่จะต้องมีกิจกรรมส่วนอื่น ๆ ซึ่งมิได้อยู่ภายใต้เสาหลักใดเสาหลักหนึ่งประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแผนการขับเคลื่อนฯ ด้วย

รูปสรุปแผนการอำนวยการสนับสนุน

แผนอำนวยการสนับสนุนการขับเคลื่อนฯ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก อันได้แก่ การบริหารการขับเคลื่อนฯ และการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น การส่งเสริมขีดความสามารถในประเทศ และการสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลทั่วไป รายละเอียดของแผนงานนี้ดังปรากฎในตารางแผนอำนวยการสนับสนุนการขับเคลื่อนฯ

ตารางแผนอำนวยการสนับสนุนการขับเคลื่อนฯ

อ้างอิง โครงการ/กิจกรรม – เสาหลักที่ 1 หน่วยงานหลัก งบประมาณ
(ล้านบาท)
กรอบเวลา
2560 2561 2562 2563 2564
การบริหารการขับเคลื่อนฯ และการเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน
EPPO-01 งบประมาณดำเนินการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ
(เพื่อบริหารการขับเคลื่อนฯ และการจัดทำแผนการขับเคลื่อนระยะปานกลาง)
สนพ. 30 6 6 6 6 6
EPPO-02 การพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cybersecurity) สนพ. 18 12 6
ERC-01 การวิจัยและพัฒนาด้าน ICT และการทำงานร่วมกันได้ (Interoperability) สกพ. 10 10
EPPO-03 การเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินโครงการนำร่องร่วมทุนภาครัฐ ภาคเอกชน สนพ. 5 5
การส่งเสริมขีดความสามารถในประเทศ
EPPO-06 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทกริด เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ สนพ. 250 50 50 50 50 50
EPPO-07 พัฒนาขีดความสามารถด้านสมาร์ทกริดของหน่วยงาน/บุคลากรในประเทศ สนพ. 50 10 10 10 10 10
การสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลทั่วไป
EPPO-08 กิจกรรมสื่อสาร ทำความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการดำเนินการขับเคลื่อนด้านสมาร์ทกริด สนพ. 50 10 10 10 10 10
รวม   413 98 87 76 76 76

ดาวน์โหลดแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น (พ.ศ. 2560 – 2564 ) (ฉบับเต็ม) ที่นี่

ผลการดำเนินงานภายใต้แผนอำนวยการสนับสนุนการขับเคลื่อน

นอกเหนือไปจาก 3 เสาหลักดังกล่าว แผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้นยังประกอบด้วยกิจกรรมและโครงการอื่นๆ ที่มิได้อยู่ภายใต้เสาหลักใดเสาหลักหนึ่ง ดังนั้น แผนอำนวยการสนับสนุนการขับเคลื่อน จึงถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้แผนการขับเคลื่อนเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคู่ขนานไปกลับ 3 เสาหลัก เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยเป็นไปโดยสะดวกราบรื่น โดยสามารถแบ่งกลุ่มกิจกรรม/โครงการได้ ประกอบด้วย

  • การบริหารการขับเคลื่อน : เพื่อบริหารจัดการและประสานงานการดำเนินงานขับเคลื่อนให้เป็นไปทิศทางเดียวกันภายใต้ คณะอนุกรรมการฯ เป็นคณะบุคลากรซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • การพัฒนาขีดความสามารถในประเทศด้านสมาร์ทกริด : การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทกริดเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและการพัฒนาองค์กรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนด้านสมาร์ทกริด
  • การสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านสมาร์ทกริด ของประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการออกแบบช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ รวมถึงกระบวนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลทั่วไป

ทั้งนี้ จากแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะสั้น ที่ได้ระบุรายละเอียดกิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบกรอบงบประมาณ และกรอบเวลาสำหรับการดำเนินการของ แผนอำนวยการสนับสนุนการขับเคลื่อนนั้น ที่ปรึกษาจะทำการรวบรวมรายละเอียดความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงกิจกรรมหรือโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริด (ถ้ามี) ของหน่วยงานหลักให้สอดคล้องกับสถานการณ์การดำเนินงานในปัจจุบัน สรุปได้ดังนี้

ตารางสรุปกิจกรรมภายใต้แผนอำนวยการสนับสนุนในส่วนการบริหารและขับเคลื่อน

รหัสอ้างอิง โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานหลัก กรอบเวลา
(พ.ศ.)
EPPO-01 งบประมาณดำเนินการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ (เพื่อบริหารการขับเคลื่อนฯ และการจัดทำแผนการขับเคลื่อนระยะปานกลาง)   สนพ. 2561-2564
EPPO-02 การพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cybersecurity)  สนพ. 2562-2564
EPPO-03 การเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินโครงการนำร่องร่วมทุนภาครัฐ ภาคเอกชน  สนพ. 2562-2563
ERC-01 การวิจัยและพัฒนาด้าน ICT และการทำงานร่วมกันได้ (Interoperability)  สำนักงาน กกพ. 2561-2564

ตารางสรุปกิจกรรมภายใต้แผนอำนวยการสนับสนุนในส่วนการพัฒนาขีดความสามารถ

รหัสอ้างอิง โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานหลัก กรอบเวลา
(พ.ศ.)
EPPO-06 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทกริด เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ  สนพ. 2560-2564
EPPO-07 พัฒนาขีดความสามารถด้านสมาร์ทกริดของหน่วยงาน/บุคลากรในประเทศ  สนพ. 2562-2564

ตารางสรุปกิจกรรมภายใต้แผนอำนวยการสนับสนุนในส่วนการสื่อสารสร้างความเข้าใจ

รหัสอ้างอิง โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานหลัก กรอบเวลา
(พ.ศ.)
EPPO-08 กิจกรรมสื่อสาร ทำความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการดำเนินการขับเคลื่อนด้านสมาร์ทกริด  สนพ. 2562-2564

รูประยะเวลาดำเนินโครงการตามแผนอำนวยการสนับสนุนการขับเคลื่อน