เสาหลักที่ 2 ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast)

/เสาหลักที่ 2 ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast)
เสาหลักที่ 2 ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast) 2021-03-26T13:04:59+07:00

เสาหลักที่ 2: ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน

วัตถุประสงค์ของเสาหลักที่ 2: ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน คือ การจัดตั้งระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน ให้สามารถใช้งานสนับสนุนการบริหารจัดการระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ การศึกษาพัฒนาแบบจำลองไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน สำหรับระบบส่งและจำหน่าย ระบบไมโครกริด ระบบบริหารจัดการพลังงาน (BEMS/HEMS/FEMS) อีกทั้งรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำการพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน จากสถานีตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยาของหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการพยากรณ์ร่วมกับแบบจำลองไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน โดยผลการพยากรณ์ต้องมีความถูกต้องแม่นยำในระดับที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ จากนั้นทำการส่งผลการพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนไปให้กับผู้บริหารระบบส่งและจำหน่ายซึ่งได้แก่ กฟผ. กฟน. และ กฟน. เพื่อนำไปใช้ในการบริหารระบบส่งและจำหน่ายซึ่งมีการเชื่อมต่อของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในระดับสูง ได้อย่างมีเสถียรภาพ มีประสิทธิภาพสูง การสูญเสียภายในระบบต่ำ และมีค่าใช้จ่ายต่ำ

แผนเสาหลักที่ 2: ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน

การพัฒนาระบบพยากรณ์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) ศึกษาโครงสร้างของศูนย์พยากรณ์เพื่อระบุแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าว ควบคู่ไปกับการศึกษาประเด็นด้านการทำงานร่วมกันได้ (Interoperability) ของระบบสมาร์ทกริดซึ่งมีระบบพยากรณ์ฯ เป็นส่วนประกอบ

การศึกษาเทคโนโลยี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำเนินการศึกษาแบบจำลองการพยากรณ์เพื่อระบุว่าแบบจำลองใดมีความเหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทยมากที่สุด

การนำร่องเทคโนโลยี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำเนินการทดสอบแบบจำลองที่ได้รับการคัดเลือกในบางพื้นที่ โดยการเปรียบเทียบผลการพยากรณ์ กับไฟฟ้าที่ผลิตได้จริงในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน

โดยจากการดำเนินการนำร่องเทคโนโลยีของ กฟผ. จะทำให้มีระบบการพยากรณ์เกิดขึ้นในบางพื้นที่ของประเทศไทยเมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2563 ซึ่งมีความพร้อมในการขยายผลความครอบคลุมของระบบพยากรณ์ดังกล่าวไปยังพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ

รูปสรุปกิจกรรมหลักต่าง ๆ ภายใต้เสาหลักที่ 2

ตารางสรุปกิจกรรมภายใต้เสาหลักที่ 2 ของแผนการขับเคลื่อนฯ ในระยะสั้น พร้อมหน่วยงานหลัก กรอบงบประมาณและกรอบเวลาการดำเนินการ

อ้างอิง โครงการ/กิจกรรม – เสาหลักที่ 1 หน่วยงานหลัก งบประมาณ
(ล้านบาท)
กรอบเวลา
2560 2561 2562 2563 2564
ERC-03 การพัฒนาโครงสร้างหน่วยงานและการดำเนินการของศูนย์พยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน สกพ. 10 10
EGAT-02 การศึกษาความเหมาะสมและการปรับใช้เทคโนโลยีการพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน กฟผ. 24 10 8 6
EGAT-03 การทดสอบนำร่องเทคโนโลยีการพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน กฟผ. 15 10 5
รวม 49 10 10 18 11 0

ดาวน์โหลดแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ในระยะสั้น (พ.ศ. 2560 – 2564 ) (ฉบับเต็ม) ที่นี่

ผลการดำเนินงานภายใต้เสาหลักที่ 2

ภายใต้เสาหลักที่ 2 ของแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะสั้น มีเป้าหมายหลัก คือ เกิดการใช้งานระบบพยากรณ์ฯ ในบางพื้นที่ของประเทศไทยภายในปี พ.ศ.2564 โดยจะทำให้ระบบไฟฟ้าสามารถรองรับการเชื่อมต่อโรงไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะมีมากขึ้นในอนาคตตามแผน AEDP ซึ่งจะส่งผลให้ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2564 จะมีพลังงานทดแทนที่ความผันผวนเชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าประมาณ 3,500 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ จากแผนการขับเคลื่อนฯ ระยะสั้น ที่ได้ระบุรายละเอียดกิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรอบงบประมาณ และกรอบเวลาสำหรับการดำเนินการของเสาหลักที่ 2 นั้น ที่ปรึกษาจะทำการรวบรวมรายละเอียดความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงกิจกรรมหรือโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของหน่วยงานหลัก โดยทางที่ปรึกษาจะมีการระบุรหัสโครงการเพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การดำเนินงานในปัจจุบัน สรุปได้ดังนี้

ตารางสรุปกิจกรรมภายใต้เสาหลักที่ 2

รหัสอ้างอิง โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานหลัก กรอบเวลา
(พ.ศ.)
EGAT-02,03 โครงการศึกษาการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน กฟผ. 2561-2564
ERC-03 การพัฒนาโครงสร้างหน่วยงานและการดำเนินการของศูนย์พยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน สำนักงาน
กกพ.
2561-2562

รูประยะเวลาดำเนินโครงการตามเสาหลักที่ 2 ระบบพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast)