สนพ. จัดสัมมนา “สมาร์ทกริด”ที่ จ.สมุทรปราการ สร้างความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีบริหารจัดการพลังงานยุคใหม่

///สนพ. จัดสัมมนา “สมาร์ทกริด”ที่ จ.สมุทรปราการ สร้างความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีบริหารจัดการพลังงานยุคใหม่

สนพ. จัดสัมมนา “สมาร์ทกริด”ที่ จ.สมุทรปราการ สร้างความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีบริหารจัดการพลังงานยุคใหม่

By | 2019-11-05T12:25:11+07:00 พฤศจิกายน 1st, 2019|2562, ข่าวสารและกิจกรรม|

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เดินสายจัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องสมาร์ทกริดขับเคลื่อนแผนพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ เทคโนโลยีพลังงานเพื่อยกระดับการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าต่อเนื่องที่จ.สมุทรปราการ หลังจากเปิดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพฯไปก่อนหน้านี้

ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกองนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)เปิดเผยว่า การจัดสัมมนา“สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต” ขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการนี้เป็นกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ท กริดให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนได้รับทราบ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เปิดเวทีสัมมนามาแล้วที่กรุงเทพฯ โดยสมาร์ทกริดมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเรื่องบริหารจัดการระบบไฟฟ้ายุคปัจจุบัน

“ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้าถึงผู้คนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันที่มีความสะดวกสบายมากขึ้น เรื่องไฟฟ้าก็มีเทคโนโลยีใหม่ด้วยเช่นกัน เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มาพร้อมเทคโนโลยีจัดการพลังงาน ซึ่งในภาพใหญ่คือระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริดที่เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยองค์ประกอบการของสมาร์ทกริดมี 3 ส่วนคือ Hardware คือ เครื่องมืออุปกรณ์พวกสมาร์ทมิเตอร์ต่าง ๆ Software คือระบบบริหารจัดการ และ Peopleware บุคลากรที่มีความรู้ในการจัดการเทคโนโลยี จึงจำเป็นที่ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสมาร์ทกริดสู่ภาคประชาชนเพราะต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านพลังงานในปัจจุบัน”

วัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจสู่ภาคประชาชน เพื่อให้ได้ทราบทิศทาง นโยบายและการดำเนินงาน และแผนงานในอนาคตเกี่ยวกับการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่มีความใกล้ตัวเรามากขึ้น และเป้าหมายของการพัฒนาระบบสมาร์ทกริดนั้น จะสร้างให้เกิด Smart System สามารถยกระดับความสามารถของระบบไฟฟ้า Smart Life ยกระดับคุณภาพบริการที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้า ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนมีความทันสมัย สะดวกสบายมากขึ้นจากเทคโนโลยีการใช้พลังงานในอนาคต และ Green Society คือการยกระดับโครงสร้างระบบไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะทำให้ระบบไฟฟ้าสามารถรองรับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้าสอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP)

สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทยกำหนดไว้ในระยาว 20 ปี (พ.ศ. 2558 – 2579) โดยระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ PDP2018 ด้วย

กิจกรรมสัมมนา “สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต”เป็นการขับเคลื่อนการกระจายความรู้ทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑลและต่างจังหวัด โดยก่อนหน้านี้ได้จัดสัมมนาขึ้นที่กรุงเทพฯ ครั้งนี้จังหวัดสมุทรปราการ และมีกำหนดการครั้งถัดไปที่ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับทราบนโยบาย แผนงาน และทิศทางการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

รูปภาพบรรยากาศ

เอกสารประกอบการสัมมนา

รายชื่อเอกสาร
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)