สนพ.จับมือ 2 การไฟฟ้าฯ สร้างความรู้“ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด” จัดสัมมนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระจายความรู้สู่ภาคประชาชน

///สนพ.จับมือ 2 การไฟฟ้าฯ สร้างความรู้“ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด” จัดสัมมนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระจายความรู้สู่ภาคประชาชน

สนพ.จับมือ 2 การไฟฟ้าฯ สร้างความรู้“ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด” จัดสัมมนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระจายความรู้สู่ภาคประชาชน

By | 2020-01-09T20:11:51+07:00 ธันวาคม 26th, 2019|2562, ข่าวสารและกิจกรรม|

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดสัมมนาให้ความรู้เรื่อง “สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต” ย้ำประโยชน์เรื่องบริหารจัดการพลังงานประเทศ แนะประชาชนเร่งทำความเข้าใจเปิดรับเทคโนโลยีไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นในอนาคต

ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกองนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า การขับเคลื่อนความรู้ตามแผนพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศสู่ภาคประชาชนมีความสำคัญมาก สนพ.ได้จัดให้มีการสัมมนา “สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต” อย่างต่อเนื่อง ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด โดยได้เชิญหน่วยงานการไฟฟ้าฯ เข้าร่วมให้ความรู้และบอกเล่าถึงแผนงานด้านระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องให้ภาคประชาชนได้รับทราบ โดยวันนี้ ( 26 ธ.ค.62) ได้จัดสัมมนาขึ้นในภาคกลางตอนบน คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด จะเข้ามามีบทบาทสำคัญด้านการบริหารจัดการพลังงานของประเทศ การจัดสัมมนาในวันนี้ก็เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ต่อแผนพัฒนาโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทยที่กำหนดไว้ในระยะยาว 20 ปี ( พ.ศ. 2558 – 2579) ซึ่งระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดนี้ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ PDP2018 ด้วย ทั้งยังได้เชิญการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจรวมถึงได้รับทราบถึงแผนงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต”

สำหรับเป้าหมายการพัฒนาโครงข่ายสมาร์ทกริดจะสร้างให้เกิดการพัฒนาใน 3 ด้าน ดังนื้ 1.เกิดการยกระดับความสามารถของระบบไฟฟ้า (Smart System) 2.เกิดการยกระดับด้านคุณภาพบริการที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Smart Life) และ 3.สร้าง Green Society คือการยกระดับโครงสร้างระบบไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ระบบไฟฟ้าสามารถรองรับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบมากขึ้นสอดรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP)

กิจกรรมการจัดสัมมนา “สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต” ที่จัดขึ้นในวันนี้ นับเป็นครั้งที่ 6 ที่ สนพ.และหน่วยงานได้ขับเคลื่อนความรู้กระจายสู่ภาคประชาชนตามต่างจังหวัด เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับทราบนโยบาย แผนงาน และทิศทางการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสร้างความเข้าใจจนนำไปสู่การเตรียมตัวเพื่อรับมือกับเทคโนโลยีพลังงานยุคใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

รูปภาพบรรยากาศ

เอกสารประกอบการสัมมนา

รายชื่อเอกสาร
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)