สนพ.ร่วม 2 การไฟฟ้าฯ เดินสายสัมมนาให้ความรู้ “ระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด” ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี กระจายความรู้สู่ภาคประชาชน

///สนพ.ร่วม 2 การไฟฟ้าฯ เดินสายสัมมนาให้ความรู้ “ระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด” ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี กระจายความรู้สู่ภาคประชาชน

สนพ.ร่วม 2 การไฟฟ้าฯ เดินสายสัมมนาให้ความรู้ “ระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด” ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี กระจายความรู้สู่ภาคประชาชน

By | 2020-01-08T19:16:31+07:00 ธันวาคม 27th, 2019|2562, ข่าวสารและกิจกรรม|

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดเวทีสัมมนาสร้างความรู้ระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด เวทีที่ 7 จังหวัดราชบุรี แนะประชาชนเปิดรับเทคโนโลยีไฟฟ้าที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกองนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด ได้เข้ามามีบทบาทส่งเสริมการยกระดับการบริหารจัดการไฟฟ้าของประเทศและในชีวิตประจำวันของทุกคน ด้วยเทคโนโลยีพลังงานที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทำให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป

“การจัดสัมมนา“สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต” ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี นับเป็นพื้นที่ที่ 7 แล้ว โดยวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาเพื่อกระจายองค์ความรู้สู่ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ทราบถึงเทคโนโลยีสมาร์ทกริด โดยเชิญการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าร่วมสัมมนาให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย สำหรับระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดมีองค์ประกอบที่สำคัญคือ เครื่องมืออุปกรณ์ (Hardware) ระบบบริหารจัดการที่นำมาใช้กับอุปกรณ์ (Software) และ บุคลากร (People ware) ที่มีความสำคัญมากเพราะต้องเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีพลังงานโดยตรง ในการนี้ทำให้ภาครัฐต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในภาคประชาชนให้ก้าวทันตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง”

ทั้งนี้ สนพ.ได้จัดทำแผนพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทยที่กำหนดไว้ในระยะยาว 20 ปี ( พ.ศ. 2558 – 2579) โดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาใน 3 ด้าน คือ ยกระดับความสามารถของระบบไฟฟ้า (Smart System) ยกระดับคุณภาพบริการที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้า (Smart Life) และยกระดับโครงสร้างระบบไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Society)

สำหรับกิจกรรมการจัดสัมมนา “สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต” ที่จัดขึ้นในวันนี้ (27 ธ.ค.62) เป็นการขับเคลื่อนการกระจายความรู้สู่จังหวัด โดยครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนองค์ความรู้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างเข้าถึง ครอบคลุม เพื่อให้ได้รับทราบนโยบาย แผนงาน และทิศทางการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

รูปภาพบรรยากาศ

เอกสารประกอบการสัมมนา

รายชื่อเอกสาร
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)