การสัมมนารับฟังความคิดเห็น Microgrid

///การสัมมนารับฟังความคิดเห็น Microgrid

การสัมมนารับฟังความคิดเห็น Microgrid

By | 2019-05-21T17:18:08+07:00 พฤษภาคม 21st, 2019|2562, ข่าวสารและกิจกรรม|

สนพ. ได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น ร่างรูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริด

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้ดำเนินการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น ร่างรูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริด ภายใต้ โครงการพัฒนารูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริดพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมทุนภาครัฐ/เอกชน ห้อง AB ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 164 ท่าน

โดยมีวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อสรุปรูปแบบทางธุรกิจระบบไมโครกริดที่เป็นไปได้และเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย และการเตรียมความพร้อมในการร่วมทุนภาครัฐ/เอกชน สำหรับระบบไมโครกริด ซึ่งการสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างรูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริดในครั้งนี้ได้แบ่งการสัมมนาออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ ในส่วนแรกจะเป็นการนำเสนอร่างรูปแบบธุรกิจระบบไมโครกริดโดยที่ปรึกษา และในส่วนที่สองจะเป็นการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “โอกาสทางธุรกิจของระบบไมโครกริดในประเทศไทย” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเสวนาจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) และสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย โดยมี ผศ.ดร. นิพนธ์ เกตุจ้อย จากวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ทกริดเทคโนโลยี เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา

รูปภาพบรรยากาศ