หน่วยงานอื่นๆ ที่มีการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับด้านสมาร์ทกริด

//หน่วยงานอื่นๆ ที่มีการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับด้านสมาร์ทกริด
หน่วยงานอื่นๆ ที่มีการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับด้านสมาร์ทกริด 2021-11-10T17:37:17+07:00

หน่วยงานอื่นๆ ที่มีการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับด้านสมาร์ทกริด

ที่ปรึกษาได้ดำเนินการรวบรวมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานหรือภารกิจของหน่วยงานอื่นๆ ที่มีการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับด้านสมาร์ทกริด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ การพัฒนาเทคโนโลยีด้านสมาร์ทกริด การดำเนินธุรกิจ หรือการนำร่องโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมาร์ทกริด เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานดังกล่าว อาจมีความสอดคล้องหรือช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของแผนการขับเคลื่อนฯ ได้ ทั้งในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและการนำไปสู่สมาร์ทกริดเชิงพาณิชย์ในอนาคต ประกอบด้วย 14 หน่วยงาน ดังนี้

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เทศบาลนครขอนแก่น

คณะกรรมาธิการพลังงาน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท อีวีโลโม เทคโนโลยีส์ จำกัด

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

บริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จำกัด

กรมสรรพสามิต

บริษัท เอเชีย แค็บ จำกัด

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด (ETRAN)

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)