เทคโนโลยีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสมาร์ทกริด

//เทคโนโลยีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสมาร์ทกริด
เทคโนโลยีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสมาร์ทกริด 2018-10-09T13:25:35+07:00

เทคโนโลยีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสมาร์ทกริด

เทคโนโลยีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสมาร์ทกริด โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่คาดว่าน่าจะมีบทบาทต่อประเทศไทยในระยะเวลาอันใกล้ ซึ่งประกอบด้วย ระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System: EMS) การตอบสนองด้านโหลด (Demand Response: DR) ระบบไมโครกริด (Microgrid) ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System : ESS) และการพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Forecast) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้