บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2021-11-10T12:51:54+07:00

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือกัลฟ์ (Gulf) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็น และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า กลุ่มบริษัทกัลฟ์) โดยกลุ่มบริษัทกัลฟ์ เป็นหนึ่งในผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของประเทศไทย โดยผลิตไฟฟ้าและพลังงานทดแทนที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือทั้งในปัจจุบันและเพื่ออนาคต ทั้งนี้ โครงการที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ Gulf สามารถสรุปรายละเอียดสำคัญได้ดังต่อไปนี้

รายละเอียด:

Gulf ได้รับคัดเลือกจาก กกพ. จำนวน 1 โครงการ เข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน (ERC Sandbox) โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับ กกพ.

ที่มา:

รายละเอียดการดำเนินงาน

กัลฟ์ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ กฟภ. ลุยนำร่องศึกษาแนวทางในการออกแบบระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีมิเตอร์อัจฉริยะ (Advanced Metering Infrastructure: AMI) เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าแบบอัจฉริยะ (Smart Grid) และการซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer โดยจะนำระบบวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล Big Data เข้ามาใช้งานมุ่งรองรับการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และการขับเคลื่อนพื้นที่ EEC ไปสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้

โดย กัลฟ์ และ กฟภ. มุ่งหวังว่าการใช้เทคโนโลยีมิเตอร์อัจฉริยะเข้ามาบริหารจัดการ พลังงานไฟฟ้าจะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงและมีระบบไฟฟ้าที่ซับซ้อน นอกจากนี้ยังสอดรับกับแผนพัฒนาสมาร์ทซิตี้ของภาครัฐและการเติบโตทางธุรกิจของกัลฟ์ โดยกัลฟ์มีความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยี และเงินทุน อีกทั้งยังมีเครือข่ายกับซัพพลายเออร์ด้านเทคโนโลยีในธุรกิจพลังงานชั้นนำทั่วโลก ที่พร้อมจะร่วมพัฒนาและลงทุนในธุรกิจและโครงการที่ภาครัฐมีนโยบายให้การส่งเสริมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ระดับสากล ทั้งนี้ความร่วมมือกับ กฟภ. ในครั้งนี้จะทำให้กัลฟ์เข้าใจพฤติกรรมการใช้พลังงานในพื้นที่ EEC ได้มากขึ้น และจะทำให้กัลฟ์สามารถตอบสนองความต้องการและนำเสนอนวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบมิเตอร์อัจฉริยะตอบโจทย์แผนยุทธศาสตร์ กฟภ. พ.ศ. 2563-2567 ที่มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้าโดยบูรณาการทุกระบบงานด้วย Digitalization เพื่อเพิ่มความมั่นคงในระบบจำหน่าย และเสริมสร้างศักยภาพของ Smart Grid โดยระบบนี้จะช่วยให้การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายในหลายๆ ด้าน เช่น การจ้างเหมาจดหน่วยมิเตอร์ การออกไปดำเนินการตัดต่อมิเตอร์ ลดการสูญเสียรายได้จากการลักลอบใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ชำรุด (Non-technical loss) ลดต้นทุนจากกำลังสูญเสียในขดลวดของมิเตอร์จานหมุนและความคลาดเคลื่อนในการอ่านหน่วยมิเตอร์ (Technical Loss) รวมทั้งลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peak Load) ของระบบ ทำให้สามารถชะลอการลงทุนในการเพิ่มกำลังการผลิตให้กับระบบไฟฟ้า ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและการเชื่อมต่อกับแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กได้ นอกจากนี้ระบบมิเตอร์อัจฉริยะจะแจ้งศูนย์ควบคุมแบบอัตโนมัติเมื่อมีเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง ช่วยลดเวลาในการแก้ปัญหาและลดผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้า โดยผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าได้ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์ และตรวจสอบบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้าย้อนหลังได้

ที่มา:

รายละเอียดการดำเนินงาน

Gulf ได้ทำการขยายธุรกิจให้ครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานประเทศ ได้แก่ ไฟฟ้า ท่าเรือ มอเตอร์เวย์ และการสื่อสาร โดยการซื้อหุ้นของบริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของ Gulf ในการเข้าสู่ธุรกิจสื่อสารและดิจิทัลอย่างเต็มตัว

ที่มา:

รายละเอียดการดำเนินงาน

คณะกรรมการ Gulf ได้อนุมัติให้ Gulf ซื้อหุ้นของบริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH และในขณะเดียวกันก็อนุมัติให้ซื้อหุ้นของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) ด้วยเช่นกัน เนื่องจาก Gulf ต้องการแพลตฟอร์มด้านการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อต่อยอดธุรกิจพลังงาน สนามบิน และท่าเรือให้สามารถดำเนินไปสู่ธุรกิจยุคใหม่ที่เป็นดิจิทัลทรานส์ฟอร์มอย่างแท้จริง

ที่มา:

รายละเอียดการดำเนินงาน

กฟน. พร้อมด้วย Gulf ร่วมพิธีบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมกันพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและการบริหารจัดการพลังงาน โดยเน้นในเรื่องระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ระบบจัดการ พลังงานในอาคาร (Building Energy Management System: BEMS) ระบบกักเก็บ พลังงาน (Energy Storage System) ระบบทำความเย็นแบบรวมศูนย์ (District Cooling) และการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าผ่าน Energy Trading Platform

ที่มา: