บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 2021-11-10T14:13:26+07:00

บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) เป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทนแบบครบวงจร และธุรกิจระบบไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีชั้นนำเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุน รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ โครงการที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ GUNKUL สามารถสรุปรายละเอียดสำคัญได้ดังต่อไปนี้

รายละเอียด:

GUNKUL-ม.นเรศวร เซ็น MOU เพื่อร่วมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสมาร์ทกริดเทคโนโลยีและเมืองอัจฉริยะ (Smart Grid & Smart City) และเทคโนโลยีพลังงานเกี่ยวเนื่องเพื่อรองรับอุตสาหกรรมพลังงานที่เปลี่ยนไปตามแนวโน้มของโลก อันสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่เป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทนแบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีชั้นนำเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน

GUNKUL ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ทกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่มา:

รายละเอียด:

GUNKUL ได้รับคัดเลือกจาก กกพ. จำนวน 2 โครงการ เข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน (ERC Sandbox) ซึ่งปัจจุบัน GUNKUL อยู่ระหว่างเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับ กกพ.

ที่มา:

รายละเอียดการดำเนินงาน

GUNKUL ได้ปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ครอบคลุมทั้งระบบไฟฟ้าทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า งานติดตั้ง-งานวางระบบ โรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก รวมถึงพัฒนาระบบซื้อ-ขายไฟฟ้าผ่านระบบ “Sand Box” ร่วมกับพันธมิตรด้านการสื่อสาร และสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศ คือ เอไอเอสเน็กซ์ และเอสซีบีเท็นเอ็กซ์ พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มในการซื้อขายพลังงาน

ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม 2 แพลตฟอร์ม ประกอบด้วย

  1. การซื้อ-ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งระบบ รวมถึงผู้ติดตั้งระบบไฟฟ้าไว้บนแอปพลิเคชั่น เดียว เพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งผู้ขาย ผู้ซื้อ และผู้ใช้แพลตฟอร์ม
  2. การซื้อ-ขายกระแสไฟฟ้า ซึ่งอยู่ระหว่างทดสอบระบบปิด ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก กฟผ. กฟภ. ในการส่งกระแสไฟฟ้าจากโครงการพลังงานลม จังหวัดนครราชสีมาไปยังมหาวิทยาลัย โครงการพลังงานลม-กฟภ. และโครงการพลังงานลม-กฟผ. และจะเริ่มทดสอบระบบการส่งกระแสไฟฟ้าใน ระบบทรีโอ้ คือ จากโครงการพลังงานลม ไปยังทั้งมหาวิทยาลัยนเรศวร และ กฟภ. เป็นต้น เบื้องต้นคาดว่าจะพร้อมดำเนินการในเชิงพาณิชย์ได้ภายใน
    ไตรมาส 1/2564

ที่มา:

รายละเอียดการดำเนินงาน

GUNKUL เปิดเผยว่า บริษัท กันกุล อินฟินิท กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ได้ร่วมลงนามสัญญาเพื่อก่อสร้างอาคารให้เช่า พร้อมติดตั้งระบบผลิตโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 4 กิโลวัตต์ กับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด (เทสโก้ โลตัส) และได้ลงนามสัญญาการเช่าช่วงที่ดิน เช่าอาคาร โครงการบางกะดี และ โครงการสมุทรปราการ มูลค่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มประมาณ 584.31 ล้านบาทโดยกำหนดระยะเวลาก่อสร้างนับจากวันลงนามในสัญญาจำนวน 240 วัน

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 บริษัท กันกุล อินฟินิท กรุ๊ป จำกัด ร่วมเปิดตัวเทสโก้ โลตัส สาขาสมุทรปราการ และสาขาบางกระดี หลังเซ็นสัญญาก่อสร้างอาคาร
ให้เช่า และติดตั้งระบบผลิตโรงไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อปให้แก่ทั้ง 2 สาขา จากจำนวน 5 แห่ง สัญญาเช่า 20 ปี

ที่มา:

รายละเอียดการดำเนินงาน

GUNKUL ได้ใช้เทคโนโลยีพัฒนาทางเลือกใหม่ๆ ให้กับอุตสาหกรรมพลังงาน และเปิดตัว GUNKUL SPECTRUM เพื่อขยายโอกาสไปสู่กลุ่มลูกค้าทั่วไป และกำหนดเป้าหมายการเป็น Thailand’s First Energy Trendsetter ด้วยการสร้างสรรค์แหล่งพลังงานใหม่ (New Source of Energy) ที่ไม่ตายตัว แต่จับต้องได้จริง

โดย GUNKUL SPECTRUM จะเข้ามาดูแลภารกิจในการสร้างนวัตกรรม ผ่านกระบวนการทำงานของพนักงานที่เป็นกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นใหม่ๆ ในองค์กร โดยปรัญชาของ GUNKUL SPECTRUM เกิดจากความเชื่อที่ว่า Energy is a Human Right พลังงานเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนที่พึงจะได้รับ GUNKUL SPECTRUM จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อทำหน้าที่สร้างความเชื่อมโยงด้านพลังงานไปกับสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศ ขณะเดียวกันก็มุ่งทลายข้อจำกัดทางพลังงานเดิมๆ ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์แหล่งพลังงานใหม่ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น และเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงให้เกิดขึ้นในทุกตารางเมตรของประเทศอย่างแท้จริง ภายใต้วิสัยทัศน์ของ Thailand’s First Energy Trendsetter ที่ได้กำหนดไว้เป็นเป้าหมายขององค์กร

ในเชิงธุรกิจ GUNKUL SPECTRUM มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่อไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มลูกค้าทั่วไป (End User) ซึ่งเป็นการทำตลาดในรูปแบบ B2C (Business-to-Consumer) หลังจากที่ได้มีการขยายขอบเขตการทำธุรกิจเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เน้นการทำตลาดในรูปแบบ B2B (Business-to-Business)
เป็นหลัก โดยมีผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (Product Innovation) เป็นเครื่องมือสำคัญในการเจาะตลาดใหม่

แกนภารกิจของ GUNKUL SPECTRUM จะแบ่งออกเป็น 3 แกนด้วยกัน

  1. Energy Reformation – ภารกิจในการทลายข้อจำกัดทางพลังงานเดิมๆ
  2. Energy explorer – ภารกิจในการค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ที่มีความยั่งยืน
  3. Ecosystem builder – ภารกิจในการสร้างระบบนิเวศของ Smart Energy

หนึ่งในโปรดักท์ด้านพลังงานของ GUNKUL SPECTRUM ซึ่งได้รับสิทธิ์ในการทำ Sandbox หรือโครงการนำร่องร่วมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มซื้อขายพลังงาน หรือที่รู้จักกันในชื่อของ PEER-TO-PEER ENERGY TRADING PLATFORM ซึ่งได้จับมือร่วมกับ AIS

แนวคิดของ P2P คือ ถ้าทุกบ้านมีการติดตั้ง Solar Cell นอกจากสามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เองแล้ว ยังสามารถนำไฟฟ้าที่เหลือจากการใช้งานขายให้กับผู้ใช้รายอื่นได้ด้วย ซึ่งขณะนี้บริการนี้อยู่ระหว่างการทดลองใน Sandbox อยู่ หากเปิดบริการทั่วไปแล้ว จะทำให้ทุกคนซื้อขายไฟฟ้าได้อย่างอิสระมากขึ้น จากเดิมที่มีช่องทางเดียว คือ การไฟฟ้า

แพล็ตฟอร์ม P2P จะคำนวณว่าในบ้านที่ติดตั้ง Solar Cell มีการใช้ปริมาณไฟฟ้ามากน้อยแค่ไหน จากนั้นจะดูตลาดที่มีการซื้อขายไฟฟ้า จากนั้นเจ้าของบ้านที่มีไฟฟ้าเหลือ สามารถเสนอขาย หรือบ้านที่ต้องการใช้ไฟฟ้าก็สามารถเสนอซื้อ โดยกำหนดราคา กำหนดช่วงเวลา และกำหนดปริมาณไฟฟ้าที่ต้องการได้ คนขายสามารถทำรายได้ คนซื้อได้ใช้ไฟฟ้าราคาต่ำลง

อีกบริการหนึ่ง คือ VOLT ENERGY MARKETPLACE แพลตฟอร์มแมตช์ชิ่งผู้ติดตั้ง Solar Rooftop ที่จะผลักดันให้การติดตั้ง Solar Cell เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันปัญหาของการติดตั้ง Solar Cell คือ ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี ผู้ให้บริการเป็นใครบ้าง ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ และไม่มีการควบคุมคุณภาพ ดังนั้นแพลตฟอร์ม Volt จะเข้ามาช่วยคำนวณการใช้ไฟฟ้ากับ Solar Cell ที่ต้องการ ค้นหาผู้ติดตั้งที่มีคุณภาพ สามารถเปรียบเทียบได้

VOLT ผู้ซื้อ ผู้ขายและติดตั้ง สามารถมาเจอกันได้ เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย เกิดการแข่งขัน และมั่นใจได้ว่าเป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ นอกจากนี้กลุ่มผู้ขายและผู้ติดตั้งยังสามารถรวมตัวกันเพื่อสั่งซื้ออุปกรณ์จากโรงงานได้ในราคาที่ถูกลงด้วย (Group Buy) โดย VOLT จะเริ่มต้นให้บริการในลักษณะของ B2C (Business-to-Consumer) ที่ GUNKUL SPECTRUM มั่นใจว่า จะสามารถต่อยอดเป็น Marketplace แบบครบวงจรในลักษณะของ B2B ได้ ที่จะช่วยสร้าง Ecosystem ของผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ใช้พลังงาน

สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องใหม่ๆ เพียงบางส่วน ที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานของ GUNKUL SPECTRUM ในอนาคตยังมีความท้าทายอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สามารถช่วยยกระดับสาธารณูปโภคของไทย เพื่อตอกย้ำภารกิจในการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับคนไทย ภายใต้ความเชื่อที่ว่า Energy is a Human Right

ที่มา:

รายละเอียดการดำเนินงาน

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (ORI) เปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมลงนามสัญญาการร่วมทุน (Joint Venture Agreement หรือ JVA) กับบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทนแบบครบวงจรและธุรกิจระบบไฟฟ้า เตรียมจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อบริษัท ออริจิ้น กันกุล เอ็นเนอร์ยี จำกัด เพื่อร่วมกันดำเนินกิจการด้านพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาดในโครงการที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) สอดรับเมกะเทรนด์ของโลก

ที่มา: