บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) 2021-11-10T12:55:38+07:00

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ SPCG เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Holding Company โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ในเครือรวมจำนวน 41 บริษัท ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดย SPCG มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทน สร้างฐานการดำเนินธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ โครงการที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ SPCG สามารถสรุปรายละเอียดสำคัญได้ดังต่อไปนี้

รายละเอียด:

SPCG ได้รับคัดเลือกจาก กกพ. จำนวน 1 โครงการ เข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน (ERC Sandbox) โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับ กกพ.

ที่มา:

รายละเอียดการดำเนินงาน

SPCG ทุ่ม 2.3 หมื่นล้านบาทร่วมกับบริษัท เซท เอนเนอยี จำกัด (SET Energy) ลงทุนโซลาร์ฟาร์มใน EEC กว่า 500 MW ประเดิมในพื้นที่เมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะและ 5 ตำบลในบางละมุง โดยคาดการณ์ว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมดำเนินการเชิงพาณิชย์รวมอย่างน้อย 300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2565 และจะพิจารณาการลงทุนเพิ่มกำลังผลิตติดตั้งอีก 200 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมดำเนินการเชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์ ภายในปี 2569

คณะกรรมการบริษัท SPCG เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับใช้ในพื้นที่เมืองใหม่ EEC กำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์ มูลค่าลงทุนไม่เกิน 23,000 ล้านบาท ผ่าน SET Energy เพื่อขับเคลื่อนให้พื้นที่ EEC ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) เป็นเมืองพลังงานสะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมถึงช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว นอกจากนี้ การเข้าลงทุนในโครงการจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และกระแสเงินสดของบริษัท ขณะที่การลงทุนจะเริ่มได้ก็ต่อเมื่อ SET Energy เข้าลงนาม ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ PEA ENCOM ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 และ บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่ 15 มกราคม 2564

สำหรับโครงการโซลาร์ฟาร์มใหม่ดังกล่าวนั้น บริษัทคาดว่าจะเริ่มดำเนินการตามแผนการลงทุนภายในปี 2564 และคาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างในปี 2564 โดยจะลงทุนตามปริมาณความต้องการการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ และพื้นที่ 5 ตำบลในเขตอำเภอบางละมุง โดยคาดการณ์ที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมดำเนินการเชิงพาณิชย์รวมอย่างน้อย 300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2565 และจะพิจารณาการลงทุนเพิ่มกำลังผลิตติดตั้งอีก 200 เมกะวัตต์ ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณใช้ไฟฟ้าที่คาดการณ์ในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมดำเนินการเชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์ ภายในปี 2569 ทั้งนี้ บริษัทจะมีการพิจารณาการลงทุนก่อสร้างตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าว ในกรณีที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง

โครงการจะผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ PEA ENCOM ทั้งหมด ทั้งนี้ PEA ENCOM จะมีการจำหน่ายไฟฟ้าต่อให้กับ กฟภ. ภายใต้อัตราค่าไฟฟ้าและเงื่อนไขที่สอดคล้องกัน โดยมีอัตราค่าไฟฟ้าที่ PEA ENCOM รับซื้อจากโครงการ อ้างอิงตามอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งที่ กฟผ. จำหน่ายให้ กฟภ. ตามระดับแรงดันไฟฟ้าที่เชื่อมต่อจริง และรูปแบบการก่อสร้างของโครงการ จะเป็นแบบการกระจายตามพื้นที่ (Distributed Generation) ในพื้นที่เขต EEC เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการของระบบไฟฟ้าสามารถดำเนินการได้ง่ายขั้น และสร้างความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้ามากขึ้น

ที่มา:

รายละเอียดการดำเนินงาน

SPCG ร่วมกับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM) และบริษัท เซท เอนเนอยี จำกัด (SET Energy) จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการศึกษา พัฒนาวิจัย และลงทุนระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อการบริหารจัดการพลังงาน สําหรับโครงการจัดหาพลังงานไฟฟ้า พลังงานสะอาด (พลังงานแสงอาทิตย์) และพลังงานสํารอง (ระบบกักเก็บพลังงาน) เพื่อใช้ในเขตพื้นที่เขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ที่มา: