หน่วยงานด้านโทรคมนาคม

//หน่วยงานด้านโทรคมนาคม
หน่วยงานด้านโทรคมนาคม 2021-10-28T14:24:38+07:00

หน่วยงานด้านโทรคมนาคม

สนพ. ได้ดำเนินการรวบรวมการดำเนินงานหรือภารกิจของหน่วยงานด้านโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับด้านสมาร์ทกริด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย การพัฒนาเทคโนโลยี การดำเนินธุรกิจหรือการนำร่องโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมาร์ทกริด เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานด้านโทรคมนาคม อาจมีความสอดคล้องหรือช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของแผนการขับเคลื่อนฯ ได้ โดยเฉพาะในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารต่างๆ ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน ดังนี้