บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

///บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 2021-10-28T14:05:49+07:00

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) เป็นบริษัทที่มาจากการควบรวมระหว่าง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ซึ่งหลังจากการควบรวมสำเร็จ จะส่งผลให้ NT มีโครงสร้างพื้นฐานครบวงจรมากที่สุด โดย NT จะกลายเป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ที่มีศักยภาพในการให้บริการโดยเฉพาะเรื่อง 5G และดาวเทียม ทั้งการนำเอาดิจิทัลมาให้บริการภาคการสาธารณสุข การเกษตร และคมนาคม โดย NT จะเป็นผู้รวบรวม Big Data ผ่าน 5G ที่ประมูลได้ซึ่งจะเริ่มนำมาให้บริการภาคสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนกัน เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ดี NT ไม่ได้มีการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดอย่างชัดเจน แต่ก็มีการให้บริการดิจิทัลและโทรคมนาคม ซึ่งอาจเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาระบบสมาร์ทกริดของประเทศไทยได้
ทั้งนี้ โครงการที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสมาร์ทกริดของ NT สามารถสรุปรายละเอียดสำคัญได้ดังต่อไปนี้

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) พร้อมคณะและทีมงานจาก NT ร่วมกับสำนักงานเขตพระนคร ประชุมหารือแนวทางดำเนินการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยให้เขตพระนครเป็นเขตนำร่องในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน

ที่มา:

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาเทคโนโลยี 5G Smart Factory ระหว่าง NT และ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด (GCL) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยีเครือข่าย 5G มาพัฒนาระบบบริหารจัดการ การผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรม ไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมอัจฉริยะ หรือ Smart Factory รวมถึงการจัดทำโครงการความร่วมมือในการพัฒนาโครงการ EEC ร่วมมือกับ GCL นำเทคโนโลยีเครือข่าย 5G มาใช้ประโยชน์และประยุกต์ใช้ในกลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม

ที่มา:

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการ และ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ NT ร่วมกับนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Smart Digital Prime เพื่อพัฒนาเสริมสร้างความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยี Information and Technology (ICT) ให้กับบุคลากรทางการศึกษา เยาวชนและบุคคลทั่วไป

ที่มา:

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดตัว “บ้านฉาง เมืองต้นแบบ 5G แห่งแรกของประเทศไทย” ร่วมกับ NT ถือเป็นโครงการที่ความร่วมมือร่วมใจของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อทำให้เกิดต้นแบบการใช้เทคโนโลยี 5G ในการบริหารจัดการเมืองสู่ Smart City ภายใต้โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ที่มา: