หน่วยงานในคณะอนุกรรมการฯ

//หน่วยงานในคณะอนุกรรมการฯ
หน่วยงานในคณะอนุกรรมการฯ 2019-12-03T11:47:14+07:00

หน่วยงานในคณะอนุกรรมการฯ/คณะทำงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้รวบรวมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานหรือภารกิจของหน่วยงานในคณะอนุกรรมการฯ/คณะทำงาน ซึ่งอาจมีความสอดคล้องหรือสนับสนุนการดำเนินงานของแผนการขับเคลื่อนฯ ประกอบด้วย 8 หน่วยงาน ดังนี้