คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน

/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน
คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน 2021-03-29T14:20:39+07:00

คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในเชิงนโยบายต่อการพัฒนาระบบสมาร์ทกริด โดยกำกับการดำเนินงานและกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบสมาร์ทกริดของประเทศไทย รวมถึงการประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและเอกชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ ซึ่งจะดำเนินการผ่านคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานต่าง ๆ ที่แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผน พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เป็นระยะ ๆ

โดย กบง. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) (คณะอนุกรรมการฯ) เพื่อใช้ในการศึกษาแนวทางและจัดทำแผนการพัฒนาระบบสมาร์ทกริด อีกทั้งติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นคณะอนุกรรมการฯ หลักที่ใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย นอกจากนี้ กระทรวงพลังงาน และ สนพ. ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นอีก 2 คณะทำงาน เพื่อดำเนินงานหรือช่วยสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับด้านสมาร์ทกริด

เพื่อให้การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ของประเทศไทย และการจัดทำร่างแผนการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ของประเทศไทย สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย และเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) (คณะอนุกรรมการฯ) ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 • องค์ประกอบ
  1) ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประธานอนุกรรมการ
  2) รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน รองประธานอนุกรรมการ
  3) ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ
  4) ผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อนุกรรมการ
  5) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน อนุกรรมการ
  6) ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
  7) ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง อนุกรรมการ
  8) ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อนุกรรมการ
  9) ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อนุกรรมการ
  10) ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม อนุกรรมการ
  11) ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
  12) นายเทียนไชย จงพีร์เพียง อนุกรรมการ
  13) นายกุลยศ อุดมวงศ์เสรี อนุกรรมการ
  14) นายนพพร ลีปรีชานนท์ อนุกรรมการ
  15) ผู้อำนวยการสำนักนโยบายไฟฟ้า อนุกรรมการและเลขานุการ
  16) หัวหน้ากลุ่มจัดหาพลังงานไฟฟ้า อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 • อำนาจหน้าที่
  • 1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ของประเทศไทย
  • 2) จัดทำร่างแผนการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ของประเทศไทยให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย และเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน
  • 3) เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
  • 4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือประธานกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมอบหมาย
  • 5) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานทราบหรือพิจารณาเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม

เอกสารการประชุมสำหรับคณะอนุกรรมการฯ

ด้วยกระทรวงพลังงาน จะดำเนินการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าและโครงสร้างกิจการไฟฟ้า โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561–2580 (PDP2018)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาระบบโครงข่ายและโครงสร้างกิจการไฟฟ้า มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีพลิกโฉม (Disruptive technology) สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปลดความซ้ำซ้อนในการลงทุน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กระทรวงพลังงาน จึงแต่งตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าและโครงสร้างกิจการไฟฟ้า เพื่อทำหน้าที่หลักในการพิจารณาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบโครงการข่ายไฟฟ้าและโครงสร้างกิจการไฟฟ้า รวมถึงพิจารณาความสอดคล้องของแผนการลงทุนด้านสมาร์ทกริด แผนการลงทุนด้านระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้าระหว่าง 3 การไฟฟ้า กับนโยบายด้านพลังงานของประเทศ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 • องค์ประกอบ
  1) ปลัดกระทรวงพลังงาน ประธานคณะทำงาน
  2) ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
  หรือรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานที่ได้รับมอบหมาย
  รองประธานคณะทำงาน
  3) ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน คณะทำงาน
  4) ผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน คณะทำงาน
  5) ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะทำงาน
  6) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย คณะทำงาน
  7) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ คณะทำงาน
  8) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน คณะทำงาน
  9) ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คณะทำงาน
  10) ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง คณะทำงาน
  11) ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คณะทำงาน
  12) ผู้อำนวยการกองนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน คณะทำงานและเลขานุการ
  13) ผู้แทนกองนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 • อำนาจหน้าที่
  • 1) พิจารณาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาด้านสมาร์ทกริดและการพัฒนาด้านระบบส่งและระบบจำหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution) รวมถึงการพัฒนาโครงข่ายระบบไฟฟ้าให้เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน (Grid Connectivity) เพื่อให้สามารถรองรับการขยายความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าในอนาคต
  • 2) พิจารณาความสอดคล้องของแผนการลงทุนด้านสมาร์ทกริด แผนการลงทุนด้านระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้า ระหว่าง 3 การไฟฟ้า กับนโยบายด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย
  • 3) พิจารณาและเสนอแนะแนวทางการจัดทำโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยเพื่อรองรับรูปแบบกิจการไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป
  • 4) เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
  • 5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมาย
  • 6) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานทราบหรือพิจารณาเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม

เอกสารการประชุมสำหรับคณะทำงานฯ

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดการประสานการทำงาน ร่วมกันให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นกรรมการและเลขานุการร่วม และมีผู้อํานวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เพื่อให้การดำเนินภารกิจด้านยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ของกระทรวงพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 จึงแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาด้านยานยนต์ไฟฟ้าของกระทรวงพลังงาน โดยมี องค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

 • องค์ประกอบ
  1) นายกวิน ทังสุพานิช
  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
  ที่ปรึกษาคณะทำงาน
  2) ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพลังงาน ประธานคณะทำงาน
  3) นายวรพล จันทร์ศิริ
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
  คณะทำงาน
  4) นายภูมิเทพ บุญนาค
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
  คณะทำงาน
  5) นายณัฐรุจ อนันตบวรวุฒิ
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
  กรมธุรกิจพลังงาน
  คณะทำงาน
  6) นางสาวมินตรา ผู้วัฒนาวงศ์
  วิศวกรปฏิบัติการ
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  คณะทำงาน
  7) นายมงคล โปร่งจันทึก
  วิศวกรชำนาญการ
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  คณะทำงาน
  8) นายวัชรินทร์ ยกย่อง
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
  คณะทำงาน
  9) นายสวราชย์ ด่านพิทักษ์กุล
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
  คณะทำงาน
  10) นายภูวนารถ ชุณหปราณ
  ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและส่งเสริมการแข่งขัน
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
  คณะทำงาน
  11) นายวฤต รัตนชื่น
  ผู้อำนวยการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  คณะทำงาน
  12) นายธันว์ เหลียงไพบูลย์
  วิศวกร
  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  คณะทำงาน
  13) นางสาวศุภัชญา ชนชนะชัย
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
  คณะทำงานและเลขานุการ
 • อำนาจหน้าที่
  • 1) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดทำภาพอนาคต (Scenario) ของการกำหนด นโยบายด้านยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย
  • 2) ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมพลังงาน รวมถึงจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปในทิศทางที่เกิดประโยชน์กับประเทศสูงสุด
  • 3) ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ
  • 4) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ปลัดกระทรวงพลังงานมอบหมาย

เอกสารการประชุมสำหรับคณะทำงานฯ