สนพ. เผยผลความคิดเห็นแผนพัฒนาสถานีชาร์จ EV

/, ข่าวสาร, กิจกรรม, ข่าวสารและกิจกรรม/สนพ. เผยผลความคิดเห็นแผนพัฒนาสถานีชาร์จ EV

สนพ. เผยผลความคิดเห็นแผนพัฒนาสถานีชาร์จ EV

By | 2022-02-08T13:04:35+07:00 กุมภาพันธ์ 2nd, 2022|ปี 2565, ข่าวสาร, กิจกรรม, ข่าวสารและกิจกรรม|

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการลดผลกระทบและการวางแผนการพัฒนาสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเชิญกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. หน่วยงานภาครัฐ 2. หน่วยงานภาคขนส่งและผู้ให้บริการอัดประจุ EV 3. หน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า และ 4. กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเสนอความคืบหน้าผลการศึกษาของโครงการฯ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการลดผลกระทบและการวางแผนการพัฒนาสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า ข้อเสนอแนะสำหรับผู้เกี่ยวข้องในการติดตั้งสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า แนวทางการปรับปรุงกฎระเบียบ/มาตรฐานเกี่ยวกับสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า แผนการส่งเสริมและการพัฒนาสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า และแนวทางการกำหนดรูปแบบอัตราค่าไฟฟ้า

โดยผลจากการประชุมรับฟังความคิดเห็น พบว่า ประชาชนอยากให้ภาครัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องอัดประจุในที่อยู่อาศัยเป็นหลัก ทั้งในเรื่องของราคาเครื่องอัดประจุ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง หม้อไฟ ค่าขยายไฟ ค่าไฟ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในเรื่องกฎระเบียบ และด้านเทคนิค รวมถึงแนวทางการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องอัดประจุในกลุ่มผู้อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมหรือหอพัก ในส่วนของผู้ประกอบการในเชิงพาณิชย์ต้องการให้ภาครัฐช่วยลดความยุ่งยากในการขออนุมัติติดตั้งสถานีอัดประจุ โดยเสนอให้มีการจัดตั้งหน่วยงานจัดการแบบ One Stop Service รวมทั้งเสนอให้มีการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของสถานีอัดประจุเป็นรายปี และไม่ควรควบคุมราคาจำหน่าย แต่ควรปล่อยให้ราคาเป็นไปตามกลไกการตลาด

ทั้งนี้ สนพ. จะนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากภาคประชาชน มาวิเคราะห์และปรับปรุงผลการศึกษา เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อรองรับเป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศต่อไป และจะนำเสนอผลการศึกษาดังกล่าวในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 (สนใจเข้าร่วมรับฟังผลการศึกษาสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 065 582 2832 หรืออีเมล์ eppo.ev2021@gmail.com)