เอกสาร

/เอกสาร

แผนการขับเคลื่อนดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574

ดาวน์โหลดเอกสาร แผนขับเคลื่อนฯ (ฉบับเต็ม) ได้ที่นี่

By | 2022-02-08T15:53:33+07:00 กุมภาพันธ์ 8th, 2022|เอกสาร|

คู่มือ โครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อน การดำเนินงานด้านสมาร์ทกริด ของประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565-2574

ดาวน์โหลดคู่มือ โครงการฯ (ฉบับเต็ม) ได้ที่นี่

By | 2021-10-20T17:29:05+07:00 ตุลาคม 14th, 2021|เอกสาร|

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยในระยะสั้น ประจำปี พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดงานประจำปี 2563 (ฉบับเต็ม) ได้ที่นี่

By | 2021-03-26T13:07:58+07:00 มีนาคม 17th, 2021|เอกสาร|

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินโครงการนำร่องร่วมทุนภาครัฐภาคเอกชน

ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินโครงการนำร่องร่วมทุนภาครัฐภาคเอกชน (ฉบับเต็ม) ได้ที่นี่

By | 2020-08-18T14:08:32+07:00 สิงหาคม 18th, 2020|เอกสาร|

รายงานแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย (พ.ศ.2560)

ดาวน์โหลดรายงานแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2560 (ฉบับเต็ม) ได้ที่นี่

By | 2020-08-18T14:11:24+07:00 พฤษภาคม 20th, 2020|เอกสาร|

(ร่าง) แผนพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับสมาร์ทกริด

ดาวน์โหลด(ร่าง) แผนพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับสมาร์ทกริด (ฉบับเต็ม) ได้ที่นี่

By | 2021-03-17T19:59:16+07:00 มีนาคม 17th, 2021|เอกสาร|

รายงานแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย (พ.ศ.2559)

ดาวน์โหลดรายงานแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2559 (ฉบับเต็ม) ได้ที่นี่

By | 2020-08-18T14:12:05+07:00 พฤษภาคม 20th, 2020|เอกสาร|

แผนปรับปรุงระบบส่งและระบบจำหน่าย ให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution) (พ.ศ. 2561-2580)

ดาวน์โหลดแผนปรับปรุงระบบส่งและระบบจำหน่าย ให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution) (พ.ศ. [...]

By | 2020-05-20T13:59:21+07:00 พฤษภาคม 20th, 2020|เอกสาร|

รายงานการเตรียมความพร้อมรองรับ PROSUMER สำหรับการไฟฟ้า

ดาวน์โหลดรายงานการเตรียมความพร้อมรองรับ Prosumer สำหรับการไฟฟ้า (ฉบับเต็ม) ได้ที่นี่

By | 2020-05-20T13:48:45+07:00 พฤษภาคม 20th, 2020|เอกสาร|

รายงานการศึกษาการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดรายงานการศึกษาการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน พ.ศ. 2562 (ฉบับเต็ม) ได้ที่นี่

By | 2020-05-20T13:55:27+07:00 พฤษภาคม 20th, 2020|เอกสาร|