อินโฟกราฟิก

/อินโฟกราฟิก

การส่งเสริมการใช้งาน NZE Microgrid ในพื้นที่ส่วนราชการของไทย

เป้าหมายของการส่งเสริมการใช้งานระบบไมโครกริดแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Microgrid; NZE [...]

By | 2024-02-02T15:21:51+07:00 กุมภาพันธ์ 2nd, 2024|อินโฟกราฟิก|

คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา NZE Microgrid ในอาคารส่วนราชการของไทย

อาคารส่วนราชการเป็นกลุ่มอาคารที่มีศักยภาพในการลดการใช้พลังงานและกระจายตัวครอบคลุมทั่วประเทศ อย่างไรก็ดีเนื่องจากอาคารส่วนราชการส่วนใหญ่มีลักษณะเชิงกายภาพรวมถึงรูปแบบการใช้พลังงานที่แตกต่างกัน จึงส่งผลให้ศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (NZE Microgrid) แตกต่างกันออกไปโดยแนวทางการพัฒนา [...]

By | 2023-12-14T15:34:25+07:00 ธันวาคม 14th, 2023|อินโฟกราฟิก|

ปัจจัยสู่ความสำเร็จการส่งเสริมระบบไมโครกริดแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์

เป้าหมายของความสำเร็จในการส่งเสริมให้มีการใช้งานระบบไมโครกริดแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Microgrid; NZE [...]

By | 2023-11-09T15:28:39+07:00 พฤศจิกายน 9th, 2023|อินโฟกราฟิก|

ทิศทางการใช้งานระบบ NZE Microgrid

ปัจจุบันทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญกับการนำศักยภาพของแหล่งพลังงานหมุนเวียนมาใช้สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ฟาร์มกังหันลม และสร้างระบบไมโครกริดที่พึ่งพาแหล่งพลังงานหมุนเวียน ดังนั้นในอนาคตข้างหน้าการออกแบบนโยบาย สร้างกลไกตลาด และนำเทคโนโลยีไมโครกริดมาใช้จะเป็นกุญแจสำคัญของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมาย [...]

By | 2023-08-25T18:16:07+07:00 สิงหาคม 25th, 2023|อินโฟกราฟิก|

องค์ประกอบสำคัญของระบบ NZE Microgrid

ระบบไมโครกริดแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (NZE Microgrid) คือ ระบบไฟฟ้าขนาดเล็ก ซึ่งรวมระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด [...]

By | 2023-08-25T18:08:07+07:00 สิงหาคม 25th, 2023|อินโฟกราฟิก|

ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก (Microgrid) และการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy)

ระบบไมโครกริด (Microgrid) คือระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ (Low Voltage) หรือแรงดันระดับกลาง [...]

By | 2023-08-25T17:54:16+07:00 สิงหาคม 25th, 2023|อินโฟกราฟิก|

ผลกระทบจากการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

ในการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้านั้น ก่อให้เกิดความต้องการด้านพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อนำมาใช้สำหรับการอัดประจุแก่ยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งหากมีการนำยานยนต์ไฟฟ้าเข้ามาใช้งานอย่างแพร่หลาย จะทำให้เกิดการอัดประจุของยานยนต์ไฟฟ้าในจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ [...]

By | 2022-02-08T15:34:01+07:00 กุมภาพันธ์ 8th, 2022|อินโฟกราฟิก|

ข้อควรรู้ก่อนติดตั้งระบบชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าภายในบ้าน

สำหรับผู้ที่มียานยนต์ไฟฟ้าและต้องการติดตั้งเครื่องชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าภายในบ้าน ควรมีการพิจารณา/ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบไฟฟ้าภายในบ้านเกิดปัญหา โดยสิ่งที่ควรจะพิจารณา/ตรวจสอบ มีดังนี้ ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า [...]

By | 2022-02-08T15:34:02+07:00 กุมภาพันธ์ 8th, 2022|อินโฟกราฟิก|

การแบ่งรูปแบบเครื่องอัดประจุและโอกาสในการชาร์จในสถานที่ต่างๆ

การแบ่งรูปแบบของเครื่องอัดประจุ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ การติดตั้งเครื่องอัดประจุแบบส่วนบุคคล [...]

By | 2022-02-08T15:03:31+07:00 กุมภาพันธ์ 8th, 2022|อินโฟกราฟิก|

มาตรฐานของอุปกรณ์และความปลอดภัยในการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้า

การจัดทำข้อกำหนด ระเบียบ และกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับมาตรฐานของอุปกรณ์และความปลอดภัยในการติดตั้งได้เริ่มดำเนินการอย่างจริงจัง ตั้งแต่ปี 2559 โดยมีหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง [...]

By | 2022-02-08T14:58:59+07:00 กุมภาพันธ์ 8th, 2022|อินโฟกราฟิก|