สนพ. จัดประชุมกลุ่มย่อยหัวข้อ “การตอบสนองด้านโหลดและการบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS)” ภายใต้โครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยระยะปานกลาง พ.ศ. 2565-2574

///สนพ. จัดประชุมกลุ่มย่อยหัวข้อ “การตอบสนองด้านโหลดและการบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS)” ภายใต้โครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยระยะปานกลาง พ.ศ. 2565-2574

สนพ. จัดประชุมกลุ่มย่อยหัวข้อ “การตอบสนองด้านโหลดและการบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS)” ภายใต้โครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยระยะปานกลาง พ.ศ. 2565-2574

By | 2020-12-07T13:52:32+07:00 ธันวาคม 1st, 2020|2563, ข่าวสารและกิจกรรม|

วันนี้ (1 ธ.ค. 63) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดประชุมกลุ่มย่อยหัวข้อ “การตอบสนองด้านโหลดและการบริหารจัดการพลังงาน (DR & EMS)” ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร ซึ่งการประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผู้ที่สนใจ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย และก่อให้เกิดการยอมรับจากทุกภาคส่วน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ และผู้ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน เข้าร่วมการประชุม

การตอบสนองด้านโหลด (DR) เป็นเทคโนโลยีที่มีต้นทุนต่ำ และเป็นทางเลือกลำดับแรกๆ ในการเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้า สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมกับการใช้งานในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้งานพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนสูง ซึ่งในอนาคตการสั่งการตอบสนองด้านโหลดนั้นจะเป็นรูปแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Auto DR) และแบบอัตโนมัติ (Auto DR) เพื่อให้การดำเนินการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการขยายศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการตอบสนองด้านโหลดให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทต่อไป

รูปภาพบรรยากาศ