สนพ. จัดประชุมกลุ่มย่อยหัวข้อ “การพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast)” ภายใต้โครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยระยะปานกลาง พ.ศ. 2565-2574

///สนพ. จัดประชุมกลุ่มย่อยหัวข้อ “การพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast)” ภายใต้โครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยระยะปานกลาง พ.ศ. 2565-2574

สนพ. จัดประชุมกลุ่มย่อยหัวข้อ “การพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast)” ภายใต้โครงการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทยระยะปานกลาง พ.ศ. 2565-2574

By | 2020-12-07T13:53:07+07:00 พฤศจิกายน 30th, 2020|2563, ข่าวสารและกิจกรรม|

วันนี้ (30 พ.ย. 63) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดประชุมกลุ่มย่อยหัวข้อ “การพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast)” ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร โดยคุณวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งการประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผู้ที่สนใจ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย และก่อให้เกิดการยอมรับจากทุกภาคส่วน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ และผู้ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน เข้าร่วมการประชุม

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อระบบไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมที่มีแนวโน้มต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จนสามารถแข่งขันได้กับเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ (Grid Parity) อย่างไรก็ดี พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมนั้นเป็นแหล่งพลังงานที่มีความไม่แน่นอนสูง ดังนั้น การพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน (RE Forecast) จึงเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า ร่วมถึงการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

รูปภาพบรรยากาศ